SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001019 
Opinto Svenska i arbetslivet 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan.

Tavoitetaso vähintään B1.

 

 
Opintojakson sisältö

Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu työelämän autenttisiin viestintätilanteisiin.

 • Koulutus, työnhaku ja työ
 • Työympäristö ja yhteiskunta
 • Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit
 • Oman alan keskeinen terminologia
 
Arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. 

Kirjallisen ja suullisen taidon arvioinnit asteikolla 1-5.

 

Opintojakson osat

Tunnus 1001019A 
Opinto Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osaa

 • kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
 • kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
 • viestiä asiakaslähtöisesti
 • käyttää oman alan keskeistä terminologiaa
 
Arviointi

Suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

Tasokuvaus

 
 
Tunnus 1001019B 
Opinto Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osaa

 • kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
 • kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
 • viestiä asiakaslähtöisesti
 • käyttää oman alan keskeistä terminologiaa
 
Arviointi

Kirjallisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

Tasokuvaus

 
 
 Palaa