SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021056 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkivan ja kriittiseen työskentelytavan sekä kykenee luovaan ja omatoimiseen ajatteluun ja työskentelyyn.

- Opiskelija kykenee toteuttamaan konkreettisia tutkimus- tai kehittämishankkeita elinkeinoelämän tai julkishallinnon kanssa.

- Opinnäytetyön avulla opiskelija syventää oman alansa ammatillista osaamista sekä kykenee soveltamaan aiemmin saamaansa alan tietämystä ja tuntemusta käytännön työssä.

- Opiskelija kykenee itsenäiseen, tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn niin tiedon hankinnassa ja käsittelyssä kuin tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja tulosten raportoinnissa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5.

 
 Palaa