SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021032 
Opinto Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitseeyleisesti luontotyyppien tunnistamisen perusteet ja erityisesti luonnonsuojelu- metsä- ja vesilain luontotyyppikohteet sekä luontodirektiivin liitteen I kohteet.

- Opiskelija hallitsee kahden eliöryhmän (putkilokasvit ja linnut) keskeisimmät ja luontokartoitusten kannalta oleellisimmat edustajat ja saa valmiudet laajentaa lajituntemustaan muihin lajiryhmiin.

- Opiskelija osaa luontokartoituksen tekemisen perusteet, hallitsee sen suunnitteluun ja käytännön
toteutukseen liittyvän metodiikan ja hyvälle luontoselvitykselle asetetut vaatimukset.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
 Palaa