SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021015 
Opinto Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot 
Laajuus 7,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yhteisöllisen päätöksenteon merkityksen, toimintatavat ja muutospaineet sekä tuntee eri politiikan lohkojen toimintatapoja ja vaikutusmahdollisuuksia kestävään kehitykseen pyrittäessä. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2 op
 
- Opiskelija hallitsee yhteisöllisen päätöksenteon malleja ja tunnistaa muutostarpeita      
 
SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA 2 op
 
- Opiskelija ymmärtää terveys- ja sosiaalipolitiikan yhteiskuntapolitiikan osana, tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan palvelujärjestelmän ja osaa tarkastella sitä kestävän kehityksen näkökulmasta
- Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspolitiikan merkityksen kansallisesti ja kansainvälisesti
- Opiskelija tuntee ihmisten terveyskäyttäytymisen yhteiskunnallisen merkityksen, sen yhteyden kestävään kehitykseen ja tietää terveyskäyttäytymiseen liittyviä vaikutuskeinoja.
 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2 op
 
- Opiskelija hallitsee Suomen ympäristöpolitiikan tavoitteet, ymmärtää niiden taustat ja tuntee kansainvälisen yhteistyön merkityksen 
- Opiskelija osaa arvioida kestävän kehityksen toteutumista mittaavia indikaattoreita ja niiden tuloksia
 
TYÖELÄMÄTIETO 1 op
 
- Opiskelija tuntee työpolitiikan käsitteet ja toimintajärjestelmät ja osaa toimia niiden puitteissa.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021015A 
Opinto Yhteiskuntapolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet null 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021015B 
Opinto Sosiaali- ja terveyspolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021015C 
Opinto Ympäristöpolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021015D 
Opinto Työelämätieto 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa