SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 6021014 
Opinto Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi 
Laajuus 13,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa moniammatillisessa työyhteisössä eri asiantuntijoiden käyttämiä menetelmiä, teknistä sanastoa ja kykenee soveltamaan niitä työtilanteissa. Opintojakson eri osien osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 
JOHDATUS YMPÄRISTÖNSUOJELUTEKNIIKKAAN 2 op
 
- Opiskelija hallitsee ympäristösuojelutekniikkaan liittyvät mahdollisuudet ja keinot ehkäistä päästöjen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja tuntee menetelmiä korjata syntyneitä ympäristöongelmia kestävän kehityksen mukaisesti
 
WATER QUALITY MANAGEMENT 2 cr
 
- Opiskelija hallitsee vesistöjen tilaan liittyvät laatuongelmat, niiden syyt ja seuraukset, osaa tulkita vesistön tilasta kertovia tuloksia sekä soveltaa tutkimustietoa ja ratkaista syntyneitä ongelmatilanteita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 
ILMAN SUOJELU 2 op
 
- Opiskelija osaa ilmansuojelukysymyksiin liittyvän ongelmakentän ja hallitsee niihin liittyvät tutkimukselliset ja menetelmälliset perusteet.
 
MAAPERÄN SUOJELU 2 op
 
- Opiskelija osaa pilaantuneen maaperän terveys- ja ympäristövaikutuksiin liittyvät perusteet sekä maaperän kunnostuksen periaatteet ja ratkaisukeinot viranomaisnäkökulmasta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 
 
JÄTEHUOLTO 3 op
 
- Opiskelija osaa arvioida jätehuollon menetelmien terveys- ja ympäristönäkökohtien merkitystä ja taloudellisuutta kestävän kehityksen edistämisessä.
- Opiskelija hallitsee suomalaisen jätehuollon nykytilanteen ja tulevaisuuden strategiat valtakunnallisella tasolla ja tuntee käytännön jätehuoltosuunnittelun perusperiaatteet ja siihen liittyvän lainsäädännön ja tehtäväkentän.
- Opiskelija hallitsee tärkeimmät haja-asutusalueen jätevedenkäsittelyä koskevat lainsäädännön vaatimukset, osaa jätevedenkäsittelyn tekniset toteutusvaihtoehdot ja ymmär 
Opintojakson sisältö

Opiskelija tutustuu ympäristöongelmien kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin teknisten menetelmien avulla. Opintojakso koostuu seuraavista osista: Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan, Water Quality Management, Maaperän suojelu, Jätehuolto ja Kiinteistöhuolto.

 
Arviointi

Opintojakson eri osat arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä. Koko opintojakson arvosana muodostuu sen eri osien arvosanojen perusteella niiden laajuudella painotettuna.

 

Opintojakson osat

Tunnus 6021014A 
Opinto Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021014B 
Opinto Water Quality Management 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021014C 
Opinto Ilman suojelu 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021014D 
Opinto Maaperän suojelu 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 6021014E 
Opinto Jätehuolto 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö null 
Arviointi null 
 
Tunnus 6021014F 
Opinto Kiinteistönhuolto 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa