SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001002 
Opinto Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla.

 
Opintojakson sisältö

Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu ammattialan lähtökohtiin työelämän autenttiset viestintätilanteet huomioiden. Ydinosaamisen aihealueet:

- Koulutus, työnhaku ja työ: opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään.
- Työympäristö ja yhteiskunta: opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opiskelija osaa hyödyntää oman ammattialansa viestintävälineitä.
- Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit: opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
- Oman alan keskeinen terminologia: opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa.
 
Arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Kirjallisen ja suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

 
 Palaa