SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001001 
Opinto Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Osaamistavoitteet(=kompetenssit): Itsensä kehittäminen,

eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen,
organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen,
kansainvälisyysosaaminen
Tavoitteet: Suoritettuaan Ammatillisen kasvun 1 opiskelija osaa
·         hyödyntää oppilaitoksen tarjoamia oppimisympäristöjä ja
opintososiaalisia etuja
·         hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamat
opiskelumahdollisuudet
·         kuvailla työtehtäviä, joihin valmistuttuaan voi sijoittua
·         kuvailla oman tutkintonsa laajuuden, rakenteen ja sisällön
pääpiirteet sekä korkeakouluopiskelua koskevat säännöt ja
määräykset
·         arvioida omaa osaamistaan ja kehittymishaasteitaan
·         laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman

 

 

 

 
Opintojakson sisältö

Opintojakso jakautuu neljään osaan:

A: Ammatillinen kasvu 1 (2 op)

B: Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

C: Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

D: Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Osat muodostavat jatkumon. Jokaiseen osaan ilmoittaudutaan erikseen

ja jokainen osa arvioidaan erikseen.

 

 

 
Arviointi

Asteikko hyväksytty – hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osien hyväksyttyä suoritusta.

 

Opintojakson osat

Tunnus 1001001A 
Opinto Ammatillinen kasvu 1 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet

  Tavoitteet: Suoritettuaan Ammatillisen kasvun 1 opiskelija osaa

. hyödyntää oppilaitoksen tarjoamia oppimisympäristöjä ja opintososiaalisia etuja
. hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelumahdollisuudet
. kuvailla työtehtäviä, joihin valmistuttuaan voi sijoittua
. kuvailla oman tutkintonsa laajuuden, rakenteen ja sisällön pääpiirteet sekä korkeakouluopiskelua koskevat säännöt ja määräykset
. arvioida omaa osaamistaan ja kehittymishaasteitaan
. laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
 
Opintojakson sisältö

 Koulutusalaan ja opiskeluryhmään tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)

. Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto)
. Opiskelutaidot (oman osaamisen arvioinnin ja itseohjautuvuuden
kehittäminen, erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (winha, optima, totsu ym.), henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen,
ryhmätyötaitojen kehittäminen)
 
Arviointi

Asteikko hyväksytty – hylätty

 
 
Tunnus 1001001B 
Opinto Ammatillinen kasvu 2 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 2 opiskelija osaa

·        kuvailla erilaisia mahdollisuuksia vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla
·        hyödyntää oppilaitoksen tarjoamat mahdollisuudet kansainvälistymiseen
·        laatia itselleen työnhaun asiakirjat
·        kuvailla työhaastatteluun valmistautumista
·        hyödyntää ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytoitipalveluja
·        arvioida ja täydentää omaa opiskelusuunnitelmaansa
 
Opintojakson sisältö

Kansainvälisyys (mahdollisuudet vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla)

        Ura- ja rekrytointipalvelut (työnhakutaidot, urasuunnittelua)
•       Opiskelutaidot (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman täydentäminen, portfolion laatiminen)
 
Arviointi

Asteikko hyväksytty – hylätty.

 
 
Tunnus 1001001C 
Opinto Ammatillinen kasvu 3 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 3 opiskelija osaa

·        kuvailla alansa ammattijärjestöjen toimintaa ja tarkoitusta sekä työlainsäädäntöä
·        arvioida ja täydentää omaa opiskelusuunnitelmaansa
·        arvioida ja täydentää omaa urasuunnitelmaansa ja portfoliotaan
 
Opintojakson sisältö

·        Työelämätietous ja yrittäjyys (ammattijärjestöt, työlainsäädäntöä)

·        Opiskelutaidot (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman täydentäminen, portfolion täydentäminen)
 
 
Arviointi
 hyväksytty – hylätty
 
 
Tunnus 1001001D 
Opinto Ammatillinen kasvu 4 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 4 opiskelija osaa

·        suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
·        ottaa vastuun omasta toiminnastaan
·        ottaa muut huomioon toiminnassaan
 
Opintojakson sisältö

·        Yhteistyötaidot ja ammatti-identiteetti (ammattietiikka)

·        Opiskelutaidot (portfolion täydennys, urasuunnittelu)
 
Arviointi

hyväksytty – hylätty.

 
 
 Palaa