SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020196 
Opinto Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi 
Laajuus 13,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu ympäristöongelmien kestävää kehitystä edistäviin ratkaisuihin teknisten menetelmien avulla. Samalla opiskelija oppii moniammatillisessa työyhteisössä eri asiantuntijoiden käyttämää sanastoa ja kykenee soveltamaan sitä työtilanteissa.

 

 
Opintojakson sisältö

4020196A JOHDATUS YMPÄRISTÖNSUOJELUTEKNIIKKAAN 2 op
- Opiskelija tietää ympäristösuojelutekniikan mahdollisuuksista ja keinoista ehkäistä päästöjen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja tuntee menetelmiä korjata syntyneitä ympäristöongelmia kestävän kehityksen mukaisesti

4020196B WATER QUALITY MANAGEMENT 2 cr
- Opiskelija saa tietoa vesistöjen vedenlaatuongelmista, niiden syistä ja seurauksista, osaa tulkita vesistön tilasta kertovia tuloksia sekä soveltaa tutkimustietoa ja ratkaista syntyneitä ongelmatilanteita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

4020196C ILMAN SUOJELU 2 op
- Opiskelija perehtyy ilmansuojelukysymyksiin ja -ratkaisuihin ympäristönsuojelun viranomaisen näkökulmasta sekä tutustuu kunnallisen ilmanlaadun tutkimuksiin ja menetelmiin.

4020196D MAAPERÄN SUOJELU 2 op
- Opiskelija tutustuu pilaantuneen maaperän terveys- ja ympäristövaikutuksiin sekä maaperän kunnostuksen periaatteisiin ja ratkaisuihin viranomaisnäkökulmasta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

4020196E JÄTEHUOLTO 3 op
- Opiskelija osaa arvioida jätehuollon menetelmien terveys- ja ympäristönäkökohtien merkitystä ja taloudellisuutta kestävän kehityksen edistämisessä.
- Opiskelija tietää tärkeimmät haja-asutusalueen jätevedenkäsittelyä koskevat lainsäädännön vaatimukset, tutustuu jätevedenkäsittelyn teknisiin toteutusvaihtoehtoihin ja ymmärtää niiden toimintamekanismit.

4020196F KIINTEISTÖHUOLTO 2 op
- Opiskelija perehtyy kiinteistöjen huoltoon liittyviin erityispiirteisiin rakennusten elinkaaren ja kestävän kehityksen kannalta
 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, menetelmäosaamisen näyttö ja vaikutusten arviointitaitojen ja tutkimustaitojen soveltaminen opettajan edellyttämällä tavalla
 

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020196A 
Opinto Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020196B 
Opinto Water Quality Management 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020196C 
Opinto Ilman suojelu 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020196D 
Opinto Maaperän suojelu 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020196E 
Opinto Jätehuolto 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020196F 
Opinto Kiinteistöhuolto 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa