SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020171 
Opinto Kestävän kehityksen Turku 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy tulevaisuudentiedon luonteeseen ja siihen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa
- tutustuu tulevaisuuden tutkimuksen historiaan, keskeisiin käsitteisiin ja ajattelutapaan
- muodostaa käsityksen tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoituksista
- tutustuu tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin ja niiden käytännönläheisiin sovelluksiin
- syventää tietämystään kesävästä kehityksestä niin kulttuurisesta, sosiaalisesta, ekologisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta
- oppii yhdistämään kestävän kehityksen periaatteet ja vaatimukset innovatiiviseksi osaksi yritysten arkirutiineja

 

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, harjoitustyöt, kirjallinen tentti, kehittämisraportit

 
 Palaa