SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020184 
Opinto Tutkimus ja kehittämistyö 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia tutkimus- ja kehittämistyöhön kehittämällä taitojaan hyödyntää järjestelmällisesti kirjastoja ja muita tietopalveluja tiedonhankinnan ja oppimisen tukena, hankkimalla  perustiedot tutkimus- ja kehittämisprosessista ja kehittämällä tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitojaan. 

 
Opintojakson sisältö

Opintojakso jakaantuu kolmeen osaan:
4020184A Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
4020184B Tilastollisen aineiston analyysi
4020184C Kvalitatiivinen  aineisto ja sen analyysi

4020184.A TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 2 OP
Opiskelija perehtyy tutkimus- ja kehittämisprosessiin ja oppii tuntemaan erilaisia lähestymistapoja.  Hän syventää tiedonhakutaitojaan ja käsitystään tiedosta ja sen saatavuudesta. Opiskelija hankkii valmiuksia toteuttaa omaa opinnäytetyötään  ja soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menettelyjä osana ammatillista osaamistaan.

4020184B TILASTOLLISEN AINEISTON ANALYYSI  2 OP
Opiskelija tutustuu tarkemmin tilastollisen aineiston analyysitapoihin vastauksen hankkimisessa tutkimusongelmiin. Hän oppii käyttämää SPSS ohjelmaa analyysin apuna. Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä eri analyysitavat aineistolta vaativat ja miten niitä voidaan SPSS-ohjelmassa toteuttaa. Hän saa valmiuksia tilastojen tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen.

4020184 C KVALITATIIVINEN AINEISTO JA SEN ANALYYSI  2 OP
Opiskelija tutustuu kvalitatiivisen aineiston hankintaan, aineiston analysointiin ja päätelmien tekemiseen. Hän osaa arvioida, milloin on järkevää käyttää kvalitatiivista tutkimusotetta.

 

 

 
Arviointi

Hyväksytty näyttö harjoitustehtävän tai vastaavan avulla kaikissa em. osioissa. Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020184A 
Opinto Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020184B 
Opinto Tilastollisen aineiston analyysi 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020184C 
Opinto Kvalitatiivinen aineisto ja sen analysointi 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa