SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020154 
Opinto Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys 
Laajuus 11,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oivaltaa ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ympäristössään.

 

 
Opintojakson sisältö

4020154A IHMINEN JA TERVEYS    2 op
- Opiskelija saa perustiedot ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja ravitsemuksesta.
- Opiskelija ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveydelle.
- Opiskelija on selvillä elimistön reagointitavoista erilaisiin ympäristöperäisiin ärsykkeisiin.

4020154B KULTTUURIN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 2 op
- Opiskelija ymmärtää maaseutu- ja kaupunkikulttuurin vaikutuksia suomalaiseen kulttuurimaisemaan.
- Hän tutustuu kulttuuriperintöön sen suojelun ja vaalimisen keinoin.

4020154C EKOLOGINEN VILJELY   1 op
Opiskelija hankkii perustiedot luonnonmukaisesta viljelystä.
 Sisällön teemat ovat:
Luonnonmukaisen viljelyn perusteet
Luonnonmukaisen viljelyn järjestelmät, säännöt ja valvonta
Viljelykierron suunnittelun perusteita
Markkinalähtöinen viljelysuunnittelu
Lannoitus luomuviljelyssä
Puutarhakasvien viljely luonnonmukaisesti
Luonnonmukainen kasvinsuojelu
Luomutuotannon kannattavuus ja tukijärjestelmä

4020154D KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ  3 op
- Opiskelija tuntee kaavoitusprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa tietoa käytännön hankkeissa.

4020154E YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  3 op
- Opiskelija perehtyy ympäristövaikutusten arviointiprosessiin osana hankesuunnittelua.
- Opiskelija kykenee soveltamaan tietojaan arviointityön suorittamiseen käytännössä.
- Opiskelija ymmärtää kulttuurin aiheuttamat muutokset luonnonympäristössä ja kykenee maankäytön ja kaavoituksen avulla vaikuttamaan kestävän kehityksen mukaiseen ympäristön suunnitteluun YVA-lakia hyödyntäen.

 
Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtäviin. Lisäksi tentti, ryhmätyö tai muu opettajan edellyttämä suoritus.

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020154A 
Opinto Ihminen ja terveys 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020154B 
Opinto Kulttuurin ympäristövaikutukset 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020154C 
Opinto Ekologinen viljely 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020154D 
Opinto Kaavoitus ja maankäyttö 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020154E 
Opinto Ympäristövaikutusten arviointi 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa