SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020153 
Opinto Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu ihmis- ja yhteiskuntatieteellisistä lähtökohdista ympäristökysymyksiin ja ihmisen toimintaan eettisenä subjektina sekä ympäristöongelmien aiheuttajana ja ratkaisijana.

 

 
Opintojakson sisältö

4020153A   YMPÄRISTÖFILOSOFIA JA  KESTÄVÄN KEHITYKSEN EETTISET LÄHTÖKOHDAT  3 op
- ·    Opiskelija muodostaa käsityksen filosofisen ajattelun luonteesta. Hän  perehtyy todellisuuden, tiedon ja arvojen tarkasteluun argumentoinnin periaatteisiin sekä ympäristöfilosofian ja bioetiikan erityiskysymyksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy soveltamaan filosofista ajattelua opiskelunsa ja työnsä perustana.
·    Opiskelija ymmärtää ihmisen aseman luonnonhistoriassa ja aseman eettisenä subjektina
·    Opiskelija kykenee tunnistamaan erilaisia ihmisen luontoon kohdistamia intressejä, näkemään niiden seurauksia ja tekemään valintoja ihmisen ja luonnon suhteen
         tasapainottamiseksi

4020153B  SOSIAALISET, PSYYKKISET JA KASVATUKSELLISET  LÄHTÖKOHDAT     6 op

   - Opiskelija perehtyy kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen periaatteisiin ja oppii käyttämään kasvatustieteellistä tietoa asiakastyössä
   - Opiskelija oppii ymmärtämään ihmisen sosiaalista toimintaa ja sen ehtoja sekä ymmärtää ekologian ja sosiaalisen toiminnan yhteyksiä
   - Opiskelija ymmärtää psykologisen tiedon avulla omaa ja muiden käyttäytymistä ympäristöön liittyvissä asioissa.

 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020153A 
Opinto Ympäristöfilosofia ja kestävän kehityksen eettiset lähtökohdat 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020153B 
Opinto Sosiaaliset, psyykkiset ja kasvatukselliset lähtökohdat 
Laajuus 6,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa