SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020125 
Opinto Ympäristötieteen perusteet 
Laajuus 13,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

4020125A. BIOLOGIA YMPÄRISTÖKYSYMYKSISSÄ 7 op
       
        - Opiskelija perehtyy ekologian ja ympäristöekologian peruskäsitteisiin
        - Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida luonnonympäristössä tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia.
        - Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida, mitä vaikutuksia ja seurauksia kemiallisilla ja fysikaalisilla ympäristötekijöillä on ihmiseen.
        - Opiskelija on selvillä mikrobien ryhmittelystä ja ominaisuuksista ja osaa arvioida mikrobien merkitystä ekosysteemin osana.
        -  Opiskelija perehtyy mikrobiologisiin laboratoriomenetelmiin.
         
4020125B. MAANTIETEELLINEN NÄKÖKULMA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIIN  3 op

          - Opiskelija tunnistaa kulttuurimaantieteen eri osa-alueet ja osaa jäsentää eri ilmiöiden alueellista jakaantumista ja niihin vaikuttavia tekijöitä
          - Opiskelija tutustuu kulttuurimaantieteen tutkimuskohteisiin, joita ovat väestön alueellinen jakaantumiseen ja etniseen ja sosiaaliseen rakenteeseen
             liittyvät kysymykset sekä siirtolaisuus ja muuttoliikkeet sekä kaupungistuminen
          - Opiskelija oppii tarkastelemaan mm. eri sijaintiteorioita ja keskusten hierarkisuutta ja vetovoimatekijöitä globaalisella ja paikallisella tasolla.
          - Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys, mitkä eri tekijät vaikuttavat eri tuotantomuotojen ja tuotteiden alueelliseen jakaantumiseen.

4020125C. KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖNSUOJELUUN PERUSTUVAT LÄHTÖKOHDAT  3 op

          - Opiskelija perehtyy ympäristösuojelun perusteisiin, periaatteisiin ja historiaan.
          - Opiskelija osaa tunnistaa ympäristöhallinnon rakenteet ja toimintatavat ja perehtyy kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin ympäristökysymyksissä.

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020125A 
Opinto Biologia ympäristökysymyksissä 
Laajuus 7,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020125B 
Opinto Maantieteellinen näkökulma ympäristökysymyksiin 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020125C 
Opinto Kestävän kehityksen luonnontieteelliset lähtökohdat 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa