SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000003 
Opinto Suomen kieli ja viestintä 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osaa

- tulkita oman alansa ammattitekstejä informaatiolukutaidon osana ja käyttää tietoa hyväkseen erilaisissa uusissa käyttötilanteissa (esim. tekstianalyysi / tekstin avaaminen, referointi, tiivistäminen)

- laatia asiatyylisen, johdonmukaisen, ymmärrettävän tekstin: esim. pienoistutkielman, raportin, esseen, asiantuntijaesityksen lähdeaineistoa käyttäen sekä merkitä lähdetiedot annettujen ohjeiden mukaisesti (tutkimusviestinnän perusteet)

- käyttää ajantasaisia apuneuvoja oman kielentuntemuksensa tukena kieliasun tarkistamiseen (kielen ja tekstinhuollon keskeiset sisällöt)

- toimia asiantuntevasti työelämän puheviestintätilanteissa ja valmistautua erilaisiin puhetilanteisiin tarkoituksenmukaisella tavalla (esim. tilanneanalyysin, jäsennyssuunnitelman avulla)

- ilmaista sanottavansa selkeästi, havainnollisesti ja tilanteeseen sopivaa kieltä käyttäen

- arvioida omia viestintätaitojaan (kirjoitetun ja puhutun tekstin kieli ja rakenne, luettavuus- ja ymmärrettävyystekijät, viestin vaikuttavuus) sekä antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.

 
Arviointi Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 1- 5. 
 Palaa