SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1000320 
Opinto Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Orientointi (1 op)

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia ammattiopinnoissaan.

 

Ammatillinen kasvu (4 op)
 
Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työelämään ja ammattialaansa.

 

 
Opintojakson sisältö

Orientointi (1 op)

1. Koulutusalaan ja opiskeluryhmään tutustuminen- ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä- ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö- koulutusohjelmat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet- oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen- ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset

2. Opintososiaaliset edut- opintojen rahoitus- terveydenhuolto- ateria- ja matkaedut- opiskelijakunnan esittäytyminen

 

Ammatillinen kasvu (4 op)

1. Opiskelutaidot- oman oppimistyylin tunnistaminen - erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (winha, optima ym.)- oppimistaitojen kehittäminen- itsearvioinnin ja itseohjautuvuuden kehittäminen- kirjaston käyttöön tutustuminen- henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja portfolion rakentaminen

2. Yhteistyötaidot ja ammatti-identiteetti- tutorryhmä oppimisen tukena- ammattietiikka

3. Kansainvälisyys - mahdollisuudet vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla- kansainvälisyys ammatillisena pätevyytenä

4. Ura- ja rekrytointipalvelut- urasuunnittelutaidot- työnhakutaidot

5. Työelämätietous ja yrittäjyys- sisäinen yrittäjyys- työelämäyhteydet (alumnit ym.)- ammattijärjestöt

 
Arviointi Aktiivinen osallistuminen tuutoriryhmän työskentelyyn ja henkilökohtaisiin keskusteluihin osallistuminen sekä annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty. 
 Palaa