SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081176 
Opinto Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
- kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon.
- tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä ja tukee asiakkaan voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista.
- tunnistaa erilaisten lasten ja perheiden tarpeet ja osaa ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviin lastensuojelupalveluihin. 
- tuntee erilaisia yksilö- ja perhetyön työorientaatioita.

 
Opintojakson sisältö

- monenlaiset perheet ja lapset ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiakkaina
- erilaiset työskentelyorientaatiot (systeemiteoreettinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen,  sosiaalipedagoginen)
- sosiaali- ja terveysalan palvelut lasten ja perheiden tukena
- ammattietiikka

 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
 Palaa