SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2021134 
Opinto Valokuvauksen menetelmät II 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kuvataiteen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
  • tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
  • osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
  • osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
  • tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.
 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

 
Arviointi

Arvioinnissa sovelletaan kuvataiteen arviointikehikkoa. Arviointi asteikolla 5-1.

 
 Palaa