SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BF87 
Opinto Yhteiskunnallinen kehittämis- ja vaikuttamistoiminta III 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija etenee YKV II –opintojaksoon verrattuna vaativampiin tehtäviin. Opiskelijan rooli on vastuullisempi ja tavoitteellisempi kuin YKV II –opintojakson toimielimessä.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•esitellä toimielimensä toimintaa laajasti ja kertoa, miten sen toimintaa kehitetään strategisella tasolla
•kuvata paikallisia ja valtakunnallisia yhteiskunnallisia päätöksentekoprosesseja
•toimia oman intressiryhmänsä tavoitteiden mukaisesti
•käyttää luovan ongelmaratkaisun menetelmiä kehittämistehtävissä
•toteuttaa kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen eri alojen tietoja ja menetelmiä
•toimia rakentavasti organisaation kehittämiseksi vaativissa toiminta-alueen tehtävissä

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija oppii vaikuttamista korkeakoulussa ja yhteiskunnassa (esim. AMK Oy:n hallituksessa, opiskelijakunnan puheenjohtajistossa, kunnallisissa tai valtakunnallisissa poliittisissa toimielimissä)
•Osallistuminen toimielimen toimintaan ja toimintatapojen kehittämiseen (esim. strategian päivittämisprosessin suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen, strategisten asiakirjojen tarkastelu ja arviointi)
•Vastuullinen viestiminen toimielimen toiminnasta muille opiskelijoille ja opiskelijoilta toimielimelle sekä keskeisille sidosryhmille
•Kehittämistehtävän suorittaminen: oman oppimisen reflektointi suhteessa YKV I- ja YKV II –opintojaksoihin, omien kehittämiskohteiden sekä osaamisten tunnistaminen, osaamisen visiointi ja syventäminen
•Toimielimen sääntöjen ja muiden toimintaa ohjaavien dokumenttien ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan kehittäminen (päätöksenteko-organisaatio)

 
Arviointi  
 Palaa