SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5001055 
Opinto Kemia 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Tekniikan ja liikenteen ala 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot yleisen kemian keskeisistä periaatteista ja lainalaisuuksista. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja osaa niihin liittyvät laskutoimitukset. Opiskelija tuntee happojen ja emästen ominaisuudet ja osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset. Opiskelija osaa kuvata sähkökemiallisen jännitesarjan merkitystä korroosiossa sekä sähkökemiallisen kennon rakenteen ja toiminnan. Opiskelija omaksuu teoreettisen perustan kemian ymmärtämiselle ja perehtyy fysikaalisen kemian ongelmanratkaisutapaan laskujen ja sovellusten avulla.

 
Opintojakson sisältö
  • Alkuaineet ja atomit
  • Kemiallinen sitoutuminen
  • Ainemäärä ja stoikiometria
  • Olomuodot
  • Seokset ja liuokset, liuosten pitoisuudet
  • Kemiallinen reaktio ja reaktioyhtälö
  • Lämpökemia
  • Hapot ja emäkset
  • Sähkökemia ja korroosio
 
Arviointi  
 Palaa