SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021056 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015, Syys 2015-2016, Kevät 2015-2016
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.07.2016
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2014 (klo 08:00) - 30.11.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tutkielma
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2017 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkivan ja kriittiseen työskentelytavan sekä kykenee luovaan ja omatoimiseen ajatteluun ja työskentelyyn.

- Opiskelija kykenee toteuttamaan konkreettisia tutkimus- tai kehittämishankkeita elinkeinoelämän tai julkishallinnon kanssa.

- Opinnäytetyön avulla opiskelija syventää oman alansa ammatillista osaamista sekä kykenee soveltamaan aiemmin saamaansa alan tietämystä ja tuntemusta käytännön työssä.

- Opiskelija kykenee itsenäiseen, tavoitteelliseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn niin tiedon hankinnassa ja käsittelyssä kuin tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja tulosten raportoinnissa.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastayksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen, tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
Toteutus

Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisesti. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op. Opinnäytetyö esitetään julkisesti ennen hyväksyntää. Jokaisen opinnäytetyön laatijan on esiteltävä omaa tutkimusaihettaan kahdesta ennen opinnäytetyön lopullista esittämistä (aihe- ja suunnitelmaseminaarit). Aihe- ja tutkimusseminaareissa opiskeliaj esittelee tutkimusaiheen, selvittää sen laajuujuutta ja kytkeytyvyyttä kestävän kehityksen päämääriin, selvittää ksekeisimmät tutkimuksen tavoitteet sekä konkreettiset tutkimuskysymykset, joihin opinnäytetyö pyrkii vstaamaan ja jotka esitellään viimeisessä opinnäytetyön esittelyseminaarissa. Jokaisen opinnäytetyön tekijän tulee myös toimia opponettina so vastaväittäjänä toiseen opinnäytetyöhön.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opinnäytetyön laajuus on 400 h

Arvosanan muodostuminen

arvosana muodostuu asteikolla 1-5. lisäksi opinnäytetyöhön kuuluu kypyyskoe annetusta aiheesta (hyväksytty/hylätty)

Edeltävyysehdot

Yleensä opinnäytetyö aloiteaan kun pakolliset opinnot ertityisesti tutkimusmetodiikkaan ja tiedonkeruuseen liittyvät opinnot on suoritettu. Ei ole kuitenkaan kiellettyä aloittaa esim tiedonkeruu omaan opinnäytetyöhön liittyen aikaisemminkin esim kesätyön yhteydessä. Kuitenkin suositellaan opinnäytetyön varsinainen aloittaminen opintojen loppuvaiheessa, viimeisenä opintovuonna. Suositeltavaa on, että opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaareihin, esittelee aihe- ja suunitelmaseminaareissa omaa tutkimusaihettaan ennen opinnäytetyön varsinaista kirjoittamista sekä osallituu henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Oppimateriaali

On suotavaa, että opinnäytetyö laadinnan aikana ja erityisesti edeltäviin seminaareihin valmistautuessaan opiskelija hankkii kattavasti tausta- ja lähtötietoa omaan tukimusalaansa liittyen, joita suositellaan esiteltävä ao seminaareissa.

Verkko-oppimateriaali

Ei ole

Oppimisalusta

Ilmoittautuminen ohjaukseen ja seminaareihin tapahtuu Optiman kautta. Suositellaan valitsevan niitä ohajus ja seminaariaikoja jotka ovat lukujärjestykseen merkittyjä.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opiskelijoiden tulisi perehtyä oppaisiin ja hakuteoksiin, jotka käsittelevät opinnäytetyön suunnitteluun, ohjelmointiin ja kirjoittamiseen liittyviä asioita ja teemoja

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Järjestetyt seminaaritilaisuudet ja henkilökohtaiset ohjaukset. syyslukukaudella 2014 alkaa aihesemiaarit ja opinäytetyön ohjaukset. kevetlukukaudella tulee suunnitelmaseminaarit ja ohajsus jatkuul

Kustannukset opiskelijalle

Opinnäytetyöstä voi aiheutua esim tiedonhakkimiseen liittyviä kustannuksia opiskelijalle. Lisäksi opinnäytetyön sidonta aiheuttaa kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat