SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021010A Ympäristötalous, 3.00 op, 80 h
Taloudellinen ympäristönäkökulma
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHeikkilä Markku
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm13.01.2014 - 27.03.2014
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 14.02.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 10.04.2014 
Tenttipäivä 24.03.2014 
Uusintatenttipäivät 14.05.2014 klo 15:15-18:15, 24.09.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT))
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 24.03.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Luennot (33 hrs) ja itsenäinen työskentely.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee ympäristöpolitiikan ongelmia ja keinoja.  Hän ymmärtää talouden ja ympäristön vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä.  Hän tietää, miten ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon kansantalouden tilinpidossa.  Opiskelija tuntee myös saastumisen taloudellisia vaikutuksia.  Hän tuntee ympäristöpolitiikan hallinnollisia ja taloudellisia ohjauskeinoja sekä ympäristöhyötyjen ja -haittojen arvottamismenetelmiä ja ympäristöpäätösten arviointimenetelmiä.

Sisältö:

-taustaa - ihminen ja ympäristö - ympäristötaloustieteen kehitys - talous ja ympäristö - saastumisen mikrotaloustieteellinen analyysi - ympäristöpolitiikan keinot - ympäristöhyötyjen ja -haittojen arvottamismenetelmät - ympäristöpäätösten arviointimenetelmät.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Luennot 33 t, itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 47 t.

Arvosanan muodostuminen

Arvosanan edellytyksenä on osallistuminen opetukseen ja kirjallisen tentin suorittaminen.  Loppuarvosana muodostuu tentin arvosanasta.  Tentissä luentojen painoarvoon 50 % ja kirjan toiset 50 %.  Tentin arviointi tapahtuu asteikolla: hylätty 0, hyväksytty 1-5.

Edeltävyysehdot

Kansantalouden perusteet (3 op).

Oppimateriaali

Opettajan luentomateriaali.

Nick Hanley, Jason Shogren and Ben White, Introduction to Environmental Economics. Oxford University Press, 2001 (ISBN 0-19-877595-4) tai uudempi painos.  Kirjasta luetaan tenttiin luvut 3, 4, 6 ja 12.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautettu voi antaa luentojen akana sekä kirjallisesti tentin yhteydessä. Lisäksi järjestetään erillinen tenttipalautetunti. Opettaja pyrkii kehittämään opintojaksoa ja sen toteutusta saamansa palautteen perusteella.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat