SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021034C Kemia, 6.00 op, 160 h
Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013, Kevät 2012-2013
VastuuopettajaKajanen Annikka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 31.07.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 12.10.2012
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Tutkielma

Osa 1 epäorgaaninen kemia 3 op syksyllä 2012

Osa 2 orgaaninen kemia 3 op keväällä 2013

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste

 

 

Arviointi viimeistään 30.04.2013 
Tenttipäivä 13.03.2013 
Uusintatenttipäivät

Osa 1: I uusinta 6.2.2013; II uusinta 27.2.2013 tai kesätentti

Osa 2: I uusinta 15.5.2013 ja kesätentti

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.04.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija osaa perustiedot yleisen kemian keskeisitä periaatteista ja lainalaisuuksista. Opiskelija tuntee tavallisimmat alkuaineet, osaa  selittää aineen kemiallisen rakenteen sekä osaa tunnistaa ja nimetä yksinkertaisia yhdisteitä. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja osaa niihin liittyvät laskutoimitukset sekä tunnistaa aineiden ja  seoksien ominaisuuksia. Opiskelija tuntee happojen ja emästen ominaisuudet ja osaa niihin liittyvät laskutoimitukset. Opiskelija osaa arvioida ympäristön kannalta merkittävien epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja vaikutuksia. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja laskea aineiden määriä ja  pitoisuuksia sekä tunnistaa vaarallisia aineita ja yhdisteitä sekä niiden vaikutuksia ympäristössä. 

Opintojakson sisältö jakaantuu seuraaavasti.

Osa 1: Epäorgaaninen kemia 3 op: aineiden luokittelu ja jaksollinen järjestelmä, yhdisteiden sidostyypit, ainemäärä ja moolimassa -käsitteet, yhdisteiden nimeäminen, kaasujen ja liuosten ominaispiirteet, reaktioyhtälöt, pH, neutralointi ja puskuriliuokset

Osa 2: Orgaaninen kemia 3 op: orgaanisen yhdisteeen rakenne, nomenklatuuri, tyydyttyneet ja tyydyttymättömät hiilivedyt, isomerian merkitys, funktionaaliset ryhmät ja syntyvät yhdisteet, hiilivetyjen reaktioita. Opiskelija kirjoittaa tutkielman jostain itse valitsemastaan orgaanisesta yhdisteestä /aineesta ja tarkastelee sitä myös ympäristön kannalta..

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 80 h, tentit osa 1 2 h ja osa 2 2 h, tutkielma (orgaaninen kemia) 8 h,  itsenäistä työskentelyä (lasku- ja nimeämisharjoituksia) 68 h

Arvosanan muodostuminen

Kirjallinen tentti (2 kpl), jotka kummatkin suoritettava hyväksytysti. Kummassakin tentissä 2 uusintamahdollisuutta.

Tentti arvioidaan asteikolla 1 - 5. Tenttitehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja arviointi mainittujen tavoitteiden täyttymiseen.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu molempien osien keskiarvosta. 

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Soveltuvin osin teokset: Arvonen A. & Levonen H. Ammattikorkeakoulun kemia. Otavan kirjapaino. Keuruu ja

Anttila A-M., Karppinen M., Leskelä M., Mölsä M., Pohjakallio M. Tekniikan kemia. Edita Prima Oy. Helsinki, josta luvut 1, 2, 3, 4 (ei kohtaa 4.3 kokonaan), 5 (ei kohtaa 5.3), 6 (ei kohtaa 6.6), 8, 9, 10,12 soveltuvin osin

Napari P. Orgaaninen kemia. Edita Prima Oy 

Luentomateriaalia, harjoitustehtäviä ja muuta oheismateriaalia löytyy Optimasta

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään koulutusohjelman palautejärjestelmän mukaisesti ja sitä hyödynnetään  seuraavan toteutuksen suunnittelussa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat