SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021006A Ympäristöekologia, 3.00 op, 80 h
Ympäristötieteen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1006
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 20.10.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.05.2012 (klo 08:00) - 28.09.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.03.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

27.2.2013 ja 3.4.2013

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.11.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Fysikaalinen ja kemiallinen ympäristö

Populaatioekologia

Eliöyhteisöt ja ekosysteemit

Ympäristömuutokset ja niiden vaikutukset

Bioindikaattorit

Ryhmätyö: Jäkäläkartoitus, esitykset 11.12.2012

Koe: 17.1.2013

Yksilötehtävä: metsätyyppikuvaus 26.2.2013 mennessä  ja siihen liittyvä

osaamisen näyttö 28.2.2013 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä on  81 tuntia, josta lähiopetusta 30 tuntia ja itsenäistä (ja ryhmä) opiskelua 51 tuntia

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso arvioidaan T/1-K/5 .   Hyväksytty suoritus edellyttää että: Opiskelija osallistuu lähiopetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja tekee hyväksytysti  yksilötehtävän.         

Opiskelija osaa ekologian ja ympäristöekologian peruskäsitteet. Opiskelija tuntee luonnonympäristön tilan ja tunnistaa siinä tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia. 

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Vuorisalo, Timo 2002. Ympäristöekologia - Ympäristönsuojelun ekologiset perusteet ja alkuperäisen luonnon suojelu. Viides uudistettu painos. Sivut: 5 -  59, 63 - 91

Opettajan jakama ja osoittama muu materiaali.

Verkko-oppimateriaali

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimateriaalia.

Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luentomateriaali ja opettajan osoittama muu materiaali, esim. asiantuntijaorganisaatioiden www-sivut.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalin hankinnasta koituvat kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullinen palaute ja sen käsittely tentin palautuksen yhteydessä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus palautteen antoon koultusohjelman palautepäivässä, jossa se myös käsitellään.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat