SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021032 Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2011-2012
VastuuopettajaLyytinen Sami
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm20.01.2012 - 31.07.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika09.01.2012 (klo 08:00) - 15.03.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2013 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitseeyleisesti luontotyyppien tunnistamisen perusteet ja erityisesti luonnonsuojelu- metsä- ja vesilain luontotyyppikohteet sekä luontodirektiivin liitteen I kohteet.

- Opiskelija hallitsee kahden eliöryhmän (putkilokasvit ja linnut) keskeisimmät ja luontokartoitusten kannalta oleellisimmat edustajat ja saa valmiudet laajentaa lajituntemustaan muihin lajiryhmiin.

- Opiskelija osaa luontokartoituksen tekemisen perusteet, hallitsee sen suunnitteluun ja käytännön
toteutukseen liittyvän metodiikan ja hyvälle luontoselvitykselle asetetut vaatimukset.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan yhdessä Ympäristöriskit- ja Energy and sustainable development -opintojaksojen kanssa seuraavaa ideaa noudatellen:

Opintojakson alkuosassa käydään demonstraatiomaisesti läpi luontotyyppien hallitsemisen ja lajintunnistuksen perusteet. Opiskeltavinalajiryhmä ovat eläimistä selkärankaiset eläinlajit ja kasveista putkilokasvit. Lisäksi opintojaksolla valitaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa jokin pieni eliöryhmä, jolla laajennetaan lajintuntemusta.

Opntojakson alkuosaan liittyy myös Biologisten kenttätutkimusmenetelmien opintojakson luontokartoitusosuuden kertaaminen ja sen sisällön avaaminen käytännön tasolla.

Opintojakson toisessa vaiheessa toteutetaan käytännön luontokartoituksia Itäharju alueeseen liitteyn. Opintojakolle osallistuvat opiskelijat muodostavat ryhmiä, jotka itsenäisesti tekevät kukin sovitut kartoitukset. Kartoitukset toimivat pohjana Itäharjun aluekehitykseen tähtäävässä raportissa, johon osallistetaan myös Ympäristöriskit- ja Energy and sustainable development -opintojaksoja suorittavat opiskelijat.

 

 

 

 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä jakautuu luontotyyppien ja lajintuntemuksen alkuosion ja lopun käytännön kartoitusten ja raportoinnin osalta suhteessa 3-5 yhteensä 8 opintopisteen kurssin osalta.

Arvosanan muodostuminen

Arvosanan muodostumisessa huomioidaan lajintuntemuksen osalta lajitenttien arvosanat (painoarvo 40 %). Ryhmätyöskentelytaitojen ja projektimaiseen opintojaksoon osallistumisen hallintakykys, yhteistoiminnallisuus ja vastaavat selvitetään itse- ja vertaisarvioinnin avulla (painoarvo 60%). Opintojaksosta annetaan numeerinen arvosana H / 1-5.

Edeltävyysehdot

Biologiset kenttätutkimusmenetelmät -opintojakso

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat