SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020164 Ympäristöriskit, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2011-2012
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2012 - 31.07.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika14.12.2011 (klo 08:00) - 05.02.2012
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti

ja omaehtoinen suoritus.  Opintojakso jaetaan  3op luento- ja teoria opetukseen ja 5 op kenttätyöhön, joka on luenteeltaan enemmän omaehtoinen

Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2012 
Tenttipäivä 31.05.2012 
Uusintatenttipäivät

sovitaan erikseen

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia riskejä ihmisen elinympäristössä ja ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveydelle. Opiskelija osaa kartoittaa ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja kykenee arvioimaan niiden vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin. Opiskelija kykenee tekemään erilaisia ympäristön tilaa koskevia selvityksiä ja osaa analysoida tuloksia tilastollisesti.
 

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa  perehdytään käytännön projektityön avulla erilaisiin ympäristöriskeihin.Opintyojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten hankkeiden ympäristöriskeja niin globaalilla ja paikallisella tasolla

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

monimuoto-opetus. Toteutetaan yhteistyössä kenttätutkimusmenetlmät ja lajintunnistus (Lyytinen, 8 op) ja Sustainable Energy (Okunhon, 3 cr) opintojaksojen kanssa niin, että tutkimuskohteena kaikissa opintojaksoissa on Itäharjun teollisuusalue . Kukin opintojakso on oma itsenäinen suorituksensa, mutta opiskelijoita rohkaistaan myös ottamaan osaa muiden opintojaksojen oetukseen ja ekskursioihin

Opiskelijan työmäärän mitoitus

noin 200 h

Arvosanan muodostuminen

luentokuulustelu ja projektiytyön hyväksytty palauttaminen

Edeltävyysehdot

Suositealln biologiset kenttätutkimusmenetlmät , ympäristösuunnittelun perusteet, maaperän- ja ilmansuojelu opintojaksojen suorittamista

Oppimateriaali

Optima

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

sovitaan erikseen

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

kenttätyöt, vierailevat luennoitsijat

Kustannukset opiskelijalle

ei aiheudu kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat