SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020065 Harjoittelu, 30.00 op, 800 h
HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm08.06.2011 - 31.08.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika07.06.2011 (klo 08:00) - 30.06.2011
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 12 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.09.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.09.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattialansa  työtehtäviin, työskentelytapoihin ja koulutuksessa oppimiensa  tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä ympäristösuunnittelijan työn  yhteiskunnalliseen luonteeseen.
 

 
Opintojakson sisältö

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kolmessa erässä seuraavasti:

4020065A  HARJOITTELU 1  
Perusharjoittelu 6op
Harjoittelu suoritetaan toisen lukukauden aikana kolmannella sektorilla.
Tavoitteet: Opiskelija oppii työelämän sosiaalisia taitoja, perehtyy kestävää kehitystä edistävien järjestöjen yhteiskunnalliseen toimintaan ja oppii suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan  kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin perustuvaa kestävän kehityksen  mukaista  toimintaa yhteiskunnassa.

4020065B HARJOITTELU 2
Syventävä harjoittelu 12 op
Harjoittelu suoritetaan neljännen lukukauden lopulla pääsääntöisesti julkisella sektorilla.  Koulutusohjelmalla on käytössä harjoittelupaikkarekisteri, jota opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää harjoittelupaikan haussa.
Tavoitteet:
Opiskelija hankkii valmiuksia  soveltaa koulutuksessa oppimaansa tietoa ja taitoa tulevan ammattialansa  työssä sekä täydentää ja syventää osaamistaan sen  eri osa-alueilla

4020065C HARJOITTELU 3
Syventävä harjoittelu 12 op
Syventävä harjoittelu suoritetaan kuudennen lukukauden  aikana erilaisissa ammattitaitoa syventävissä työkohteissa.
Tavoitteet:
Opiskelija pystyy toimimaan ammattialaansa  vastaavissa työtehtävissä ja kykenee työyhteisön jäsenenä syventämään ja kehittämään omaa ammatillista asiantuntijuuttaan.

 

 
Arviointi

Todistuksella osoitettu harjoittelun suorittaminen/raportointi/oppimispäiväkirja/oppimistehtävät/harjoitteluraportti

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija suorittaa harjoittelun koulutusohjelman hyväksymässä harjoittelupaikassa.

Ennen harjoittelun alkamista opiskelija hyväksyttää ja palauttaa harjoittelusopimuksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle ja tekee harjoittelusuunnitelman.

Harjoittelun aikana opiskelija tekee sopimuksessa sovitut tehtävät harjoittelupaikassa sekä palauttaa optimaan oppimistehtävät ja harjoitteluraportin.

Harjoittelun jälkeen opiskelija  osallistuu koulutusohjelman järjestämään harjoittelun raportointiseminaariin ja  raportoi omasta harjoittelustaan.

Opiskelija esittää omasta harjoittelustaan harjoittelu- tai työtodistuksen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Harjoittelu 3 on 324 tuntia opiskelijan työtä, josta yht. n. 10 tuntia harjoittelusuunnitelman, oppimistehtävien ja raportin tekemiseen sekä harjoittelun palauteseminaariin osallistumiseen.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana hyväksytty/hylätty

Edeltävyysehdot

Harjoittelu 1 ja 2 suoritettuna.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Koulutusohjelman harjoitteluohjeet ym. materiaalia ja ohjeistusta optimassa.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ei ole.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Harjoittelun raportointiseminaari syyskuussa 2011 (harjoittelu 2) ja syksyllä 2012 (harjoittelu 3)

Kustannukset opiskelijalle

Esimerkiksi mahdolliset matka- ja ruokailukustannukset

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta voi antaa harjoittelunpalauteseminaarissa sekä lisäksi koulutusohjelman palautepäivässä, joissa sitä käsitellään.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat