SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso4020163 Kestävä kehitys ja kuluttaminen, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012, Kevät 2011-2012
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm12.09.2011 - 26.03.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 12 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.05.2011 (klo 08:00) - 31.10.2011
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 23.04.2012 
Tenttipäivä 26.03.2012 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää eri valmistusprosessien optimoinnin tärkeyden energian ja raaka-aineiden käytön suhteen.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy eri materiaalien kierrettävyyteen ja hyötykäyttöön.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan Valonian kanssa yhteistyössä. Päävastaaja Jaana Itälä-Laine

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään kulutukseen ja kuluttamiseen liittyvää problematiikkaa sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

 Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tietämys kestävästä kuluttamisesta on lisääntynyt (laaja) ja hän osaa hyödyntää niitä käytännön vaihtoehtoja ja menetelmiä, joiden avulla kulutusta voidaan muuttaa kestävälle tasolle.

 Opiskelija tuntee kuluttamiseen liittyvien ympäristövaikutusten koko elinkaaren alkutuotannosta käyttöön ja loppusijoitukseen asti. Hän osaa toimia vastuullisena kuluttajana ja hänellä on myös valmiudet käyttää oppimaansa työelämässään esimerkiksi suunnittelu- tai neuvontatehtävissä.

 

Sisältö:

 

Kuluttamisen problematiikkaa

 • Ekologiset, taloudelliset ja sosio-kulttuuriset näkökulmat paikallisesti ja globaalisti; lyhyt johdanto kuluttamisen aiheuttamaan problematiikkaan ja maapallon kantokykyyn, kuten luonnonvarojen liikakäyttöön ja epätasaiseen jakautumiseen, puhtaan veden vähentymiseen jne.

 

Kuluttamiseen liittyvät rakenteet ja talouskasvun ohjauskeinot

 • Julkishallinnon vaikutukset kulutuksen ohjauksessa, EU:n lainsäädäntö,
 • Kasvun määritelmä ja mittaaminen; hyvinvoinnin mittaaminen (BKT, ISEW, SSI, ylikulutuspäivä jne.).
 • Kulutuksen ja tuotannon jatkuva kasvu (halpatyövoima, massatuotanto, hinnoittelu)

 

Tuotanto ja markkinointi

 • Tuotteiden ja palveluiden elinkaari ja ekotehokkuus tuotannossa (materiaalivirtojen vähentäminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen), ekobisnes ja ekoinnovaatiot, vihreä talous
 • Markkinoinnin ja mainonnan merkitys (vastamainokset), medialukutaito

 

Kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan

 • Työkaluja kuluttamisen ympäristövaikutusten arvioimiseen (Ympäristömerkit ja niihin liittyvät kriteerit, ekologinen selkäreppu, vesijalanjälki jne.), kuluttajan mahdollisuudet tehdä muutoksia; ruoka, vaatteet, elektroniikka jne. (minkälainen olen kuluttajana àekologinen profiili).
 • Kohtuun ja hyvän elämän määrittäminen, elämäntavan ja – laadun uudelleenarvioiminen; lisätäänkö muutoksilla ihmisten hyvinvointia, onnellisuutta (ajankäyttö, työssä jaksaminen, terveys, kulttuuri/perinteet jne.) Eri toimijatahojen mahdollisuuksia edistää ja vaikuttaa kuluttamisen muutokseen (yksittäiset kuluttajat, liike-elämä, kunta, valtio, media, kansalaisjärjestöt jne.).
 • Ajankohtaisia kestävään kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä (Onnellisuusmanifesti, Slow Life, palveluiden käytön lisääminen, uudet innovatiiviset tuotteet) 
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintokokonaisuus on 8 op jakaantuen 4 op syksylle ja 4 keväälle. Keväällä kokonaisuus päättyy maaliskuun loppuun. Opiskelijan työtunteja kokonaisuuteen sisältyy yhteensä 216h  jakaantuen seuraavasti: se   jakaantuen seuraavasti:

Lähiopetusta; sisältää luentoja harjoituksia ja keskusteluita tunneilla, 60

Lähiopetustunteihin liittyviä harjoituksia, referaatteja ja itsenäistä työskentelyä, 28

Virtuaaliopetusta, 27

Projektityön tekeminen ja esittäminen, 81

Kirjallinen materiaali, 20

 Lähiopetustunnit ovat hiihtolomaan mennessä suurin piirtein suoritettu.

Sen jälkeen olisi projektiin liittyviä kontakteja, ohjausta, yrityskäyntejä, osin tulevat  menemään  limikkäin.Projektin toteuttaminen käynnistetään hyvissä ajoin, mahdollisesti jo syyspuolella.

Arvosanan muodostuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että:

 • Opiskelija osallistuu lähiopetukseen.
 • Opiskelija suorittaa hyväksytyn projektityön ryhmätyönä jostakin sisällön osa-alueesta. Hän osoittaa ryhmätyöskentelykykyä, tekee tavoitteellista yhteistyötä ja ottaa vastuun siitä osa-kokonaisuudesta, mikä hänelle projektityössä kuuluu.
 • Opiskelija ymmärtää kulutukseen ja kuluttamiseen liittyvää problematiikkaa sekä paikallisella että globaalilla tasolla, tuntee kuluttamiseen liittyvien ympäristövaikutusten koko elinkaaren sekä keskeiset käsitteet ja pystyy käyttämään niitä.
 • Hän toimii vastuullisena kuluttajana ja osaa soveltaa oppimaansa työelämässään esimerkiksi suunnittelu- tai neuvontatehtävissä. 
Edeltävyysehdot

Ei ehtoja

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat