SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001002 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1022
ToteutusajankohtaSyys 2011-2012, Kevät 2011-2012
VastuuopettajaNiittymäki Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm24.10.2011 - 02.03.2012
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.05.2011 (klo 08:00) - 30.11.2011
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Suullinen tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.03.2012 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 19.03.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla.

 
Opintojakson sisältö

Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu ammattialan lähtökohtiin työelämän autenttiset viestintätilanteet huomioiden. Ydinosaamisen aihealueet:

- Koulutus, työnhaku ja työ: opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään.
- Työympäristö ja yhteiskunta: opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opiskelija osaa hyödyntää oman ammattialansa viestintävälineitä.
- Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit: opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
- Oman alan keskeinen terminologia: opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa.
 
Arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Kirjallisen ja suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastaitsensä kehittäminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kansainvälisyysosaaminen
Toteutus

TOKI 1 (1 cr) Syksyllä 2011 pidettävä opintojakso

 (toteutussuunnitelma oppimistapahtumissa)

Opiskelija harjoittelee työelämän tilanteita suulisesti sekä oman alan työympäristöön/aihepiiriin
sijoittuvan tekstin ymmärtämistä.

 

 

TOKI2 (2 cr) Keväällä 2012 pidettävä opintojakso

 (toteutussuunnitelma oppimistapahtumissa)

Tavoitteena on osata kertoa harjoittelusta tai muusta työkokemuksesta, selviytyä
työpaikkahakemuksen laadinnasta ja työpaikkahaastattelusta.

Lisäksi opiskelija harjoittelee keskustelua alakohtaisista aiheista tekstimateriaalin
pohjalta sekä laatii ja esittää lyhyen suullisen tuotoksen (sovitaan tarkemmin opintojakson alkaessa).

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Ilmoitettu oppimistapahtumissa.

Arvosanan muodostuminen

Syksyn 2011 tunnit

Osallistuminen lähitunneille vähintään 75 %. Kirjalliseen kokeeseen on oikeus tulla,
kun on ollut läsnä 50 %. Liialliset poissaolot vähentävät kielitaidon
näytön mahdollisuuksia ja alentavat näin arvosanaa.

Opintojakso arvioidaan yhdessä kevään 2012 tuntienkanssa asteikolla 0-5. Arviointikriteereinä käytetään valtakunnallisia
ruotsin kielen puheen tuottamisen kriteerejä sekä muun kielitaidon
kriteerejä.

 

Kevään 2012 tunnit

Osallistuminen lähiopetukseen vähintään 75%. Kotitehtävien sekä itseopiskelutehtävien suorittaminen
Suullinen keskustelukoe alakohtaisista aiheista pienryhmissä.   Arviointikriteereinä valtakunnalliset kriteerit, kuten TOKI 1:ssä.Arviointiasteikko 0-5. Opiskelijalle annetaan erillinen arvosana suullisesta kielitaidosta sekä muusta kielitaidosta.

Edeltävyysehdot

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet sekä yleiskielen sanastoa.

Oppimateriaali

Ydinosaamisen aihealuiden mukaan koottu monistettava ruotsinkielinen materiaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakson lopussa pidettävät suulliset kokeet pidetään pienryhmissä

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalin  kopiointikulut

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta kerätään opintojakson aikana ja sen lopulla. Opettaja antaa lopuksi  opiskelijoille henkilökohtaisen palautteen.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat