SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021052 Ravitsemusekologia, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2010-2011
Vastuuopettaja
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2011 - 28.03.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.10.2010 (klo 08:00) - 01.03.2011
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.04.2011 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 15.04.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija perehtyy ravitsemusekologiaan, globaaliin ravinnon tuotantoon ja ravinnon riittävyyteen.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Osaamistavoitteet: opiskelija ymmärtää ravinnon tuotannon, kulutusvalintojen ja kestävien elintarvikeketjujen merkityksen ja rakentumisen globaalissa mittakaavassa ja opiskelija osaa soveltaa oppimaansa omiin kulutusvalintoihinsa sekä toimiessaan ympäristöasiantuntijan roolissa työelämässä

Kurssin sisältö muodostuu elintarvikeketjun ympäristövastuun ja elinkaarimallin ympärille, pohtien ruoantuotannon, ruoankulutuksen ja kestävien toimitusketjujen merkitystä niin Suomen mittakaavassa kuin globaalilla tasolla.
Toteutus: Lähiopetus tunneille aktiivinen osallistuminen, tunneilla ryhmäharjoituksia ja aktiivista keskustelua sekä osalle tunneista valmistauduttava lukemalla artikkeli/verkkomateriaali, josta tunnilla yhdessä keskustellaan. Kurssin alussa ja lopussa opiskelija laatii n. yhden A4 laajuisen raportin omista vastuullisista ruoka- ja kulutusvalinnoistaan ja kurssin lopussa opiskelija saa täydentää saman raportin kertoen kuinka kurssin opit ovat omiin valintoihin vaikuttaneet. Kurssin suorittamiseen kuuluu lisäksi ryhmätyö joka koostuu raportista, esitelmästä sekä toisen ryhmän opponoinnista.
Opiskelijan työmäärän mitoitus

 

33 h lähiopetus, 47 h itsenäinen opiskelu jakautuen ryhmätyöntekoon (n. 30h) sekä pienempien itsenäisten harjoitusten valmisteluun (n. 17h)
Arvosanan muodostuminen

 

Arvosanan muodostuminen: Kurssin hyväksytty suoritus rakentuuaktiivisesta osallistumisesta lähiopetukseen, osoitettujen harjoitusten tekemisestä sekä ryhmätyön esittämisestä, vaatimusten mukaisen kirjallisen raportin palautuksesta sekä toisen ryhmän opponoinnista.
Edeltävyysehdot

Ei ehtoja

Oppimateriaali

 

Worldwatch-instituutti, 2010. Maailmantila 2010. Tallinna: Gaudeamus Helsinki University Press, s. 285,
MTT, Elintarvikkeiden hiilijalanjäljet - ilmastotiedon tuottaminen ja viestintä sekä ohjauskeinot: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/elintarvikeketjut/vastuullinenelintarviketalous/hiilijalanjaljet

MMM Laatuketju, Elintarvikeketjun ympäristövastuun taustaraportti: http://mmm.multiedition.fi/laatuketju/www/fi/liitetiedostot/Ketjuvastuu_9_2_2010.pdf

Seuraa Optimaan päivitettävää materiaalia
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

 

Koulutusohjelman palautepäivä, kurssin lopussa kerättävä kysely
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat