SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021008B Kasvatukselliset lähtökohdat, 2.00 op, 53 h
Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaKeinänen Meiju
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm22.10.2012 - 30.06.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika22.05.2012 (klo 08:00) - 31.05.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti

Kontaktiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätöitä. Opintojakson aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 14.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

Sovitaan erikseen.

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 14.07.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson tavoite:

Opiskelija hallitsee kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen perusperiaatteita ja osaa käyttää kasvatuksellista tietoa asiakastyössä.

Opintojakson sisältö:  

1. kontaktiopetus (23.10.2012)

 • opintojakson sisältö, tavoitteet ja arviointi
 • johdatus kasvatustieteisiin
 • tiedon määritelmät

2. kontaktiopetus (30.10.2012)

 • erilaiset oppimiskäsitykset
 • opetuksen perusteet
 • erilaiset opetuskeinot ja -tavat 

3. kontaktiopetus (6.11.2012)

 • oppimisen perusteet
 • motivaatio ja emootiot oppimisessa

4. kontaktiopetus (13.11.2012)

 • ohjaus- ja neuvontatyö
 • palautteen antaminen

5. kontaktiopetus (20.11.2012)

 • tulevaisuuden asiantuntijatyö

6. kontaktiopetus (27.11.2012)

 • puhe-esitykseen valmistautuminen
 • kasvatuksellinen tieto asiakastyössä: opetus/ohjaustilanteen valmistelu

7. kontaktiopetus (4.12.2012)

 • kasvatuksellinen tieto asiakastyössä: opetus/ohjaustilanteet

8. kontaktiopetus (11.12.2012)

 • opetus/ohjaustilanneprosessin läpikäynti
 • oppimispäiväkirjojen viimeistely
 • itsearviointi ja palaute 
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä:

 • yhteensä 53 työtuntia
 • kontaktiopetus = 24 h
 • kirjallisuus, itsenäinen työskentely, opetus/ohjaustilanteen valmistelu ja tiedon hankinta = 29 h 
Arvosanan muodostuminen

Numeroarviointi 1 – 5

 TASO 1

Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen keskeisiä käsitteitä
Opiskelija osaa etsiä tietoa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tietolähteistä
Opiskelija osaa toimia toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja nähdä vastuuta omasta oppimisestaan

 TASO 3

Opiskelija osaa em. osaamisalueet
Opiskelija osaa tiedostaa arkitiedon, tutkitun tiedon ja arvotiedon olemassaolon
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä systemaattisesti
Opiskelija osaa tehdä ryhmässä tavoitteellisesti yhteistyötä

TASO 5

Opiskelija osaa em. osaamisalueet
Opiskelija osaa rajata tiedon tarpeen
Opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan kasvatuksen, opetuksen tai ohjauksen tehtävissä 
 
 
Arvonsana muodostuu pääosin oppimispäiväkirjasta, mutta myös läsnäolo ja huolellisuus ( /-), tuntiaktiivisuus ( /-) ja opetus/ohjausnäyte ( /-) vaikuttavat numeroon.
 
Arvioinnissa painotetaan:
¨Teoriaosuuden monipuolisuus (2p)
¨Teorian soveltaminen, omat näkökulmat, kriittisyys ja perusteltavuus (2p)
¨Tekstin sujuvuus, selkeys, yhdenmukaisuus, virheettömyys ja viittaukset (1p)
 
Oppimispäiväkirjan hyväksytty suoritus edellyttää vähintään jokaisen teeman (5) hyväksyttyä suoritusta (2 piste / teema)
¨10 p = 1
¨11-14 p = 2
¨15-18 p = 3
¨19-22 p = 4
¨23-25 p = 5
 
Oppimispäiväkirjan palautuspäivä Optimanpalautuslaatikkoon 11.12.2012 mennessä (myöhästynyt palautus vaikuttaa arvosanaan alentavasti). 
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Jaetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Jaetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat