SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021003A Johdatus kestävään kehitykseen, 3.00 op, 80 h
Kestävän kehityksen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2012-2013
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2012 - 30.11.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 34 
Ilmoittautumisaika27.08.2012 (klo 08:00) - 05.09.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.12.2012 
Tenttipäivä 08.11.2012 
Uusintatenttipäivät

9.1.2013 ja 6.2.2013

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 22.12.2013 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

-Kestävä kehitys - miksi, mitä ja miten
-Lähtökohtia kestävän kehityksen löytämiseksi ja edistämiseksi:
*Kansainväliset ja paikalliset julistukset ja sopimukset kestävän kehityksen aikaansaamiseksi
*Kestävää kehitystä edistäviä toimenpiteitä ja työmuotoja
*Miten kestävän kehityksen toteutumista mitataan ja seurataan?

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Toteutus syksy 2012: Opiskelijan kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta  lähiopetukseen ja opetuksen valmistautumiseen ja prosessointiin yhteensä 54 tuntia, oman ekologisen profiilin määrittämiseen ja sen arviointiin n. 8 tuntia ja pienryhmissä tapahtuvaan vertaisarviointiin 4 tuntia sekä tenttiin valmistautumiseen 15 tuntia.

Toteutus syksy 2013: Opiskelijan kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta  lähiopetukseen 4 tuntia, tehtävien tekemiseen,  opetuksen valmistautumiseen ja prosessointiin  ja opettajan kanssa tapahtuvaan arviointiin ja palautteeseen osallistumiseen yhteensä 76 tuntia, oman ekologisen profiilin määrittämiseen ja sen arviointiin n. 8 tuntia sekä opettajan kanssa tapahtuvaan arviointiin ja palautteeseen 1  tunti.

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.   Hyväksytty suoritus edellyttää että: Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen perustana olevan ajattelun ja tunnistaa  kestävän kehityksen käsitteistöä. Opiskelija osaa nimetä kestävää kehitystä edistäviä sopimuksia ja toimintaohjelmia ja osaa kuvailla niiden sisällön pääkohdat. Opiskelija osaa nimetä erilaisia keinoja ja mittareita, joiden avulla voidaan arvioida kestävän kehityksen toteutumista. Opiskelija osaa luoda  oman ekologisen profiilinsa  hyödyntämällä erilaisia tietolähteitä. Opiskelija osaa kuvata toimintatapoja, joiden avulla voi edistää kestävää kehitystä.  

Edeltävyysehdot

Ei ole

Oppimateriaali

-Meadows, Randers, Meadows 2005: Kasvun rajat - kolmekymmentä vuotta myöhemmin (soveltuvin osin)

-Rooman sopimus, Rion julistus, Agenda 21, Habitat Agenda II, Ålborgin asiakirja,

Johannesburgin toimintasuunnitelma ja poliittinen julistus,Vuosituhatjulistus      

 Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia 2006 ja kestävän kehityksen indikaattorit    

 

  • -Gustafsson (toim) 1999: Maailman laajuiset ympäristöongelmat (soveltuvin osin) 
Verkko-oppimateriaali

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimateriaalia.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luentomateriaali ja opettajan osoittama muu materiaali, esim. asiantuntijaorganisaatioiden www-sivut.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

 

 

 

-Oppimateriaalin hankintaan liittyvät kustannukset
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullinen palaute ja sen käsittely tentin palautuksen yhteydessä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus palautteen antoon koulutusohjelman palautepäivässä, jossa se myös käsitellään.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat