SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1000004 Toinen kotimainen kieli, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2010-2011, Kevät 2010-2011
VastuuopettajaNiittymäki Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm29.10.2010 - 30.03.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika04.10.2010 (klo 08:00) - 30.11.2010
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Suullinen tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään  
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

ensimmäinen uusinta ke 2.3.2011, toinen uusinta ke 6.4.2011

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.03.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opintojakson sisältö

Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu ammattialan lähtökohtiin työelämän autenttiset viestintätilanteet huomioiden.

Ydinosaamisen aihealueet: 

- Koulutus, työnhaku ja työ: opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja -tehtävistään.

- Työympäristö ja yhteiskunta: opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa.

- Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit: opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

- Oman alan keskeinen terminologia: opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa.

 

 

 

 
Arviointi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Arviointi asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

TOKI 1 (1 cr) Syksyllä 2010 pidettävä opintojakso

 (toteutussuunnitelma oppimistapahtumissa)

Opiskelija harjoittelee työelämän tilanteita suulisesti sekä oman alan työympäristöön/aihepiiriin
sijoittuvan tekstin ymmärtämistä.

 

 

TOKI2 (2 cr) Keväällä 2011 pidettävä opintojakso

 (toteutussuunnitelma oppimistapahtumissa)

Tavoitteena on osata kertoa harjoittelusta tai muusta työkokemuksesta, selviytyä
työpaikkahakemuksen laadinnasta ja työpaikkahaastattelusta.

Lisäksi opiskelija harjoittelee keskustelua alakohtaisista aiheista tekstimateriaalin
pohjalta sekä laatii ja esittää lyhyen suullisen tuotoksen (sovitaan tarkemmin opintojakson alkaessa).

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

TOKI 1

Osallistuminen lähitunneille vähintään 75 %. Kirjalliseen kokeeseen on oikeus tulla,
kun on ollut läsnä 50 %. Liialliset poissaolot vähentävät kielitaidon
näytön mahdollisuuksia ja alentavat näin arvosanaa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteereinä käytetään valtakunnallisia
ruotsin kielen puheen tuottamisen kriteerejä sekä muun kielitaidon
kriteerejä.

 

TOKI 2

Osallistuminen lähiopetukseen vähintään 75%. Kotitehtävien sekä itseopiskelutehtävien suorittaminen
Suullinen keskustelukoe alakohtaisista aiheista pienryhmissä.   Arviointikriteereinä valtakunnalliset kriteerit, kuten TOKI 1:ssä.Arviointiasteikko 0-5. Opiskelijalle annetaan erillinen arvosana suullisesta kielitaidosta sekä muusta kielitaidosta.

Edeltävyysehdot

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet sekä yleiskielen sanastoa.

Oppimateriaali

Ydinosaamisen aihealuiden mukaan koottu monistettava ruotsinkielinen materiaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakson lopussa pidettävät suulliset kokeet pidetään pienryhmissä.

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalin  kopiointikulut

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta kerätään opintojakson aikana ja sen lopulla. Opettaja antaa lopuksi  opiskelijoille henkilökohtaisen palautteen.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat