SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäTKES09/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1000320 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1014
ToteutusajankohtaSyys 2010-2011, Syys 2011-2012, Kevät 2010-2011, Kevät 2011-2012
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätTKES09 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm30.08.2010 - 31.05.2011
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 12 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika16.08.2010 (klo 08:00) - 17.09.2010
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään  
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.05.2012 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Orientointi (1 op)

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia ammattiopinnoissaan.

 

Ammatillinen kasvu (4 op)
 
Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työelämään ja ammattialaansa.

 

 
Opintojakson sisältö

Orientointi (1 op)

1. Koulutusalaan ja opiskeluryhmään tutustuminen- ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä- ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö- koulutusohjelmat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet- oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen- ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset

2. Opintososiaaliset edut- opintojen rahoitus- terveydenhuolto- ateria- ja matkaedut- opiskelijakunnan esittäytyminen

 

Ammatillinen kasvu (4 op)

1. Opiskelutaidot- oman oppimistyylin tunnistaminen - erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (winha, optima ym.)- oppimistaitojen kehittäminen- itsearvioinnin ja itseohjautuvuuden kehittäminen- kirjaston käyttöön tutustuminen- henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja portfolion rakentaminen

2. Yhteistyötaidot ja ammatti-identiteetti- tutorryhmä oppimisen tukena- ammattietiikka

3. Kansainvälisyys - mahdollisuudet vieraskieliseen opiskeluun sekä opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla- kansainvälisyys ammatillisena pätevyytenä

4. Ura- ja rekrytointipalvelut- urasuunnittelutaidot- työnhakutaidot

5. Työelämätietous ja yrittäjyys- sisäinen yrittäjyys- työelämäyhteydet (alumnit ym.)- ammattijärjestöt

 
Arviointi Aktiivinen osallistuminen tuutoriryhmän työskentelyyn ja henkilökohtaisiin keskusteluihin osallistuminen sekä annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty. 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) seuranta, arviointi  ja täydentäminen 
  • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa
  • Ympäristösuunnittelijan portfolion työstämisen jatkaminen
  • Lähiopetus
  • Koulutusohjelman järjestämät tapahtumat (urailtapäivä ja palautepäivä)
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Syksy 2010 - kevät 2011 27 tuntia opiskelijan työtä, josta lähiopetusta (OTAKA-tunnit )16 tuntia, lisäksi tapahtumapäivät

Arvosanan muodostuminen
  • Asteikko hyväksytty/hylätty
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen  (HOPS)  hyväksytty/hylätty
  • Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Edeltävyysehdot

Ei ole

Oppimateriaali

Härkönen, P. 2000. Portfoliokäsikirja. Ammattikorkeakouluopiskeljoiden ammatillinen kasvu. Laatuupaino Oy, Vihanti

Turun ammattikorkeakoulu intranet: Messi

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalien hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään ja se  käsitellään koulutusohjelman palautepäivässä.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat