SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081211 Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ, 5.00 op, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusKulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ/3003
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaAronpää Maija-Liisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.09.2018 (klo 08:00) - 30.09.2018
Toteutustapa
Suoritustapa
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2019 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamisyöhön

 • osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • osaa toimia verkostoissa ja kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön.

 • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa.

 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

 
Opintojakson sisältö
 • kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ
 • aluetyö
 • verkostotyö
 • sosiokulttuurinen innostaminen
 • kotouttaminen
 
Arviointi

Arviointikohde:Oppimistehtävä

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus


-kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ

-aluetyö

-verkostotyö

-sosiokulttuurinen innostaminen

-kotouttaminen
19.9. aloitus, jolloin mm. keskustellaan ennakkotehtävästä.
Lähiopetus keskiviikkoisin 19.9.-28.11. klo 17-20, viikoilla 45 ja 47 ei ole lähiopetusta. Jakson alkupuolella on pieniä tehtäviä, jotka tehdään pienryhmissä ja orientoidutaan näissä ryhmissä tehtävään projektiin. Projektin tekemistä ohjataan lähiopetuksessa ja se tapahtuu osittain lähiopetuksen ajalla.

Kontaktiopetusta, johon liittyy pienryhmissä tehtävä projekti ja sen raportointi.

Lähiopetukseen liittyvä keskustelu. Projektityön ohjaus lähiopetuksen yhteydessä.

Jaksoon liittyy ennakkotehtävä, johon perehdytään itsenäisesti ja tehtävä puretaan lähiopetuksessa. Pienryhmän kanssa tehdään projektitehtävä, jota ohjataan lähiopetuksessa. Sen lisäksi ryhmässä tehdään pari pienimuotoista tehtävää.

Jakso arvioidaan pienryhmissä tehtävän projektin ja siitä laadittavan raportin nojalla. Projekti puretaan 28.11. ja raportti palautetaan viimeistään 3.12.2018.

Pienryhmissä tehtävä ryhmätehtävä ja sen raportointi (hyl.,T1 - K5).
Aktiivinen osallistuminen ryhmätehtävän tekemiseen, osallistuminen lähiopetukseen, ennakkotehtävän tekeminen. (hyl.- hyväksytty)

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 op= 133t

Arvosanan muodostuminen

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja siellä annettavienryhmätehtävien tekemiseen, osallistuminen lähiopetukseen, ennakkotehtävän tekeminen /hyv./ hyl.). Pienryhmissä tehtävä isompi ryhmätehtävä ja sen raportointi (hyl, T1-K5)

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Garcia, Betty ja Van Shoes, Dorothy (2006): Social work practice for social justice: cultural competence in action. E-kirja, saatavilla AMK:n kirjastosta. Luvut 2 ja 3.
Korkiamäki, R.; Nylund, M.; Raitakari, S,; Roivainen, I. 2008.Yhteisösosiaalityö kansalaisyhteiskunnan ja asiakastyön rajapinnassa (Johdanto) https://www.sosiaalialantietopalvelu.fi/lisamateriaalit/yhteisot_ja_sostyo_esipuhe.pdf
Launikari, Mika ja Puukari, Sauli (2005) (toim): Multicultural guidance and counselling. Theoretical Foundations and Best Practices in Europe.
Ei lukua 4 (Best Practices in Multicultural counselling)
Löytyy netistä: http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15622_multicultural_guidance_and_counselling.pdf
Lundqvist, K. (toim.) 2012. Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä - täydennyskoulutuksessa 2010 - 2011 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia. http://www.tukikeskushilma.fi/tiedosto/Turun_yliopisto_kulttuuritietoiset_tyokaytannot_2012.pdf
Rehtilä, I. 2009.Inhimillinen toiminta asukkaiden tiloissa. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:4
http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=fb2e1187-b61e-4766-812d-7e4dfeb1a142
Roivainen, I. 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö: kansalaisen vai asiakkaan asialla?
Taajamo, M. & Puukari, S. (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 36.
http://www.oph.fi/download/30185_monikulttuurisuus_ja_moniammatillisuus_ohjaus-ja_neuvotatyossa.pdf
Verkostokartta. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-valineet/tyovalineet/verkostokartta
Yhteisösosiaalityö THL:n mukaan:
https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/sosiaalipolitiikka/sosiaalityo/yhteisososiaalityo

Verkko-oppimateriaali

Ks. edellinen kohta.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Pieniä kustannuksia liittyen liikkumiseen johonkin projektiyhteistyöpaikkaan.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat