SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002417 Moniammatillinen seniori-ja vanhustyö, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaAronpää Maija-Liisa
Muut opettajatMerta Anne
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 31.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 100 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 13.05.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Terveys ja hyvinvointi
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Sosionomikoulutus (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu monitieteinen kokonaiskuva vanhenemisesta ja sen kokemisesta yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Hänelle muodostuu näkemys ikääntyneiden ennaltaehkäisevistä palveluista. Hän saa välineitä tukea ja vahvistaa ikääntyneiden toimintakykyä, muistisairauksien ennaltaehkäisyä, osallisuutta ja kykyä selvitä itsenäisesti kotona käyttäen hyväksi ikääntyneiden ihmisten omia voimavaroja, verkostoja sekä vapaaehtoisten tukea. Opiskelija perehtyy joihinkin gerontologisiin työmenetelmiin ja tekee suunnitelman yhden menetelmän käytöstä jollekin senioriryhmälle tai yksilölle.

 
Opintojakson sisältö
  • Mitä ikääntyminen ja vanheneminen ovat?
  • Ehkäisevän työn tasot ja toimintamahdollisuudet, mm. verkostotyö, sosiokulttuurinen ja yhteisöllinen työ
  • Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään
  • Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja niiden varhainen toteaminen.
  • Ikääntyneen hyvinvoinnin vahvistaminen vertaistoiminnan avulla
  • Ikääntyneen itsehoidon ja hyvinvoinnin tukeminen erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla
 
Arviointi

Arviointi 0-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Suurin osa opintojaksosta on itsenäistä työskentelyä opetusmateriaalin (sähköiset materiaalit verkossa, videoluennot, kirjallisuus) parissa. Kurssin alussa opettajat testaavat Skype for Business, Optima video -chat-yhteydet kaikkien opiskelijoiden kanssa, mikrofonin käyttö on välttämätön.

Kurssisisällöt esitellään aloitusluennolla, joka johdattaa kurssin teemoihin. Opintojaksoon sisältyy joitakin itsenäistä opiskelua tukevia videoita. Opiskelijat käyvät viikottaisia verkkokeskusteluja sovituista teemoista ja syventävät tietoaan ja osaamistaan ennaltaehkäisevän työn menetelmistä webinaarien avulla.

Työskentely etenee pääosin 6-10 hengen pienryhmissä. Opiskelun tukena ovat Skype for Busineksen kautta tapahtuva opettajien ohjaus, Optiman chat-toiminnnon kautta tapahtuva ohjaus sekä verkkokeskuteluiden kommentointi.Verkkoalustan keskustelualueella voi esittää opettajille kysymyksiä opintojakson aikana.

Muihin kurssin opiskelijoihin opiskelijat tutustuvat aloitusluennon yhteydessä laittamalla itsestään esittelyn verkkoalustalle. Opiskelijoiden keskinäiseen viestintään tehdään verkkoalustalle keskustelualue.

Aikataulutus

VKO 18: Jokainen kurssin opiskelija osallistuu tarvittavien välineiden testaukseen ennen jakson alkua 2.5.tai 3.5.2018 klo 16 -17, Skype for Business - yhteydellä, opettajatlähettävät linkin yhteydenottoa varten sähköpostiin. Testattavana onOptima verkkoympäristö työkaluineen (keskustelualue, video-chat, palautuslaatikko ja blogi). Testauksessa tapahtuu ohjeistus kurssin työskentelyyn ja ryhmiin jakautuminen.

VKO 18: Orientoituminen opintojaksoon: Optimassa aloitusluento: Ennaltaehkäisevä seniori- ja vanhustyö(video). Lisäksi opiskelijat esittelevät Optimassa (henkilökortti)itsensä lyhyesti sekä kertovat omat opiskelutavoitteensa ja  liittävät valokuvan esittelyynsä (toukokuun alku)

VKO 19: Aivoterveyden edistäminen hyvää ikääntymistä tukemassa. Opiskelumateriaalina verkkoluento ja Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Verkkokeskustelu pienryhmittäin: Kansallinen muistiohjelma. Jokainen ryhmän jäsen aloittaa vähintään yhden keskustelun ja kommentoi toisten keskusteluja.

VKO 20: Kotona asumisen tukeminen. Opiskelumateriaalina Videomateriaali, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 sekä jokin opiskelijanomavalintainen materiaali, joko oppimateriaaleista tai muualta.Verkkotyöskentely blogina: Teknologiset ratkaisut kotona asumisen ja itsehoidon tukena.

VKO 21: Menetelmällisyys ennaltaehkäisevässä seniori- ja vanhustyössä. Videoluento seniori- ja vanhustyössä käytettävistä ennaltaehkäisevistä työmenetelmistä. Verkkokeskustelu luennon herättämistä ajatuksista ja oman aiheen valinnasta. Kunkin ryhmän aiheen hyväksyntä viikon päätteeksi.Tehtävästä tarkempi ohjeistus Optimassa.

VKO 22: Menetelmällisyys ennaltaehkäisevässä seniori- ja vanhustyössä. Valmistautumista webinaariesityksiin. Tarpeen mukainen chat-ohjaus x1 / vko, to 24.5 ja 31.5 klo 15-17

VKO 23: Menetelmällisyys ennaltaehkäisevässä seniori- ja vanhustyössä. Webinaari: opiskelijat perehtyvät ennaltaehkäisevän vanhus ja seniorityön eri muotoihin ja valmistautuvat esittelemään perehtyneisyytensä ja laatimansa suunnitelman pienryhmissä Webinaarissa 4. tai 6.6. klo 16-20.

Opiskelijat tuottavat Webinaarin jälkeen pienryhmän yhteisen kirjallisen 5-8s raportin valitsemastaan menetelmästä ja palauttavat sen ryhmäkansioon15.6 tai 15.8.2018 mennessä.

Jakson päätyttyä jokainen arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautteen kurssista erilliseen palautuslaatikkoon.

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

HUOM.2. Optima avautuu vasta opintojakson alkaessa!

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5op= 5x 27t

Arvosanan muodostuminen

1. webinaari+ raportti (hyl, T1-K5)

2. osallistuminen verkkokeskusteluihin (3) hyväksytty/ hylätty

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Eloisa ikä- hankekokonaisuus. https://www.eloisaika.fi/hankkeet/

Eloisat helmet-julkaisu. Järjestöjen kehittämiä menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. https://www.eloisaika.fi/?x18668=297837

Gruppen, A & Knevel, J. 2016. A toolkit for promoting healthy ageing. http://www.hasicproject.eu/sites/default/files/documents/Hasic_toolkit%20compressed.pdf

Ikäteknologiakeskus, raportteja http://www.ikateknologiakeskus.fi/julkaisut/raportit/

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö 2012. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72532

Koivula, A-K. 2013. Ehkäisevä vanhustyön sosiaalitaloudellisen arvioinnin näkökulmasta. Lisensiaatin työ. Tampereen yliopisto. http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=9f7c250a-6988-4ba2-a97b-d317040a457d Sivut 1-30, sivut 43-46. Koskinen, S. Ikääntyneitten voimavarat https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=c327b72d-5e57-4c3b-92c2-7d9aa9d031c0

Kuikka, A. 2015. Etsivä vanhustyö meillä ja muualla. Raportti suomalaisista ja eurooppalaisista käytännöistä. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. http://www.valli.fi/fileadmin/user_upload/Etsivae_mieli/Etsiva_vanhustyo-raportti_2015.pdf

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2017:6. (saatavissa pdf-muodossa www. stm.fi)

Malmivirta, H. 2017. Taide, taidetoiminta ja niiden vaikutukset ikääntyneiden hyvinvointiin. teoksessa: Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017.

Pietilä, M. & Saarenheimo, M. 2017. Ilmeikäs arki. Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa. http://www.vtkl.fi/fin/liitto/tuotteet_ja_julkaisut/sahkoiset_julkaisut/

Saarenheimo, M., Pietilä, M., Maunuaho, S. Tiihonen A. ja Pohjolainen P. 2014. Ikäpolvien taju. Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Vanhustyön keskusliitto. http://www.vtkl.fi/document/1/1396/7b37447/Ikapolvien_taju.pdf

Terveyskylän terveystalot. www.terveyskyla.fi

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat