SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso5031257 Teknillinen mekaniikka, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1004
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaÖberg Tero
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 30.06.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 80 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 20.04.2018
Toteutustapa Optima, Verkko
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 07.07.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia analysoimaan rakenteiden ja laitteiden tasapainon pysyvyyttä. Statiikan osiossa keskeisenä tavoitteena on määrittää rakenteen ulkoiseen tuentaan liittyvät staattiset voimat ja momentit. Tehtävänä on myös analysoida rakenteen sisäisten nivelpisteiden voimia ja mekanismien välityssuhteesta aiheutuvia voimavaikutuksia. Dynamiikan osiossa käsitellään liiketilan kiihdyttämiseen tai hidastamiseen tarvittavia voimia ja momentteja ja niiden vaikutusta ns. dynaamiseen tasapainoon. Kiihtyvyyksistä aiheutuvat voimavaikutukset otetaan huomioon ns. hitausvoimaperiaatteella.

 
Opintojakson sisältö
  • Newtonin mekaniikan peruslait
  • Voiman komponentit ja voimien yhteenlasku
  • Voiman momentti ja voimapari
  • Staattisesti samanarvoiset voimasysteemit
  • Painopiste, pintakeskiö ja jakautuneet kuormitukset
  • Massapisteen staattinen tasapaino
  • Tasokappaleen staattinen tasapaino
  • Palkkirakenteiden, nivelmekanismien ja ristikoiden tasapaino
  • Partikkelin liikkeen tasapaino
  • Tasokappaleen translaation voimavaikutukset
 
Arviointi

Arviointi asteikolla 1-5.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa !

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintojakson luokkatentti on Perjantaina 29.6.2018 klo. 13-15 TUAMK Sepänkadun luokassa L301. Muiden AMK:den opiskelijat voivat tarvittaessa sopia tenttimisen etätenttinä samaan aikaan, kun luokkatentti pidetään Turussa. Ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelija liitetään opintojakson OPTIMA alustalle. OPTIMA materiaaliin liittyen järjestetään Perjantaina 4.5.2018 klo. 13-15  Sepänkadun luokassa L301 vapaaehtoinen kontaktitilaisuus/avausluento, jossa esiintulleiden kysymysten pohjalta pyritään ratkomaan opintojakson suorituksen ongelmakohtia.
Opintojakso etenee viikoittain avautuvina verkkosessioina. Verkkosessioissa on aiheeseen liittyvä perusteoriaosuus, johon on linkitetty vaativampaan käyttöön teorianlaajennuksia ja laaja esimerkkiratkaisujen osuus. Esimerkkejä on sekä video- että pdf-versioina.
Kullekin viikolle on OPTIMASSA avattu harjoitustehtäviä, joita suorittamalla opiskelija saa määrästä riippuen tenttioikeuden ja arvosanaa korottavia pohjapisteitä. Harjoitustehtäviin on linkitetty nettiavustaja, joka antaa peruslähtökohdat tehtävän ratkaisuun ja jonka avulla opiskelija voi interaktiivisestireflektoida suoritustaan.Tehtäväasettelun ymmärtämiseksi on useissa tehtävissä myös videoilla simuloitu rakenteen mekaanista käyttäytymistä.Harjoitustehtäviä voi suorittaa 1-4 hengen ryhmissä. Harjoitustehtävät palautetaan kullekin "ryhmälle" OPTIMASSA avattuun palautuskansioon: Opiskelijoita jotka haluavat palauttaa tehtäviä 2 - 4 henkilönryhmäkansioon pyydetään ilmoittamaan opettajalle (tero.oberg@turkuamk.fi) ryhmään kuuluvat henkilöt..
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Opintojakson maksimipistemäärä on 21p, josta harjoitustehtävien osuus on 3p ja tentin 18p.
Arvosana 1 = (6-8)p,, 2= (9-11)p,, 3 = (12-14)p,, 4 = (15-17)p., ja 5 = (18-21)p.,

Edeltävyysehdot

Oppintojakson suoritukselle olisi eduksi, jos opiskelijalla olisi hyvät perustiedot trigonometriasta ja yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisusta sekä suureiden laatumuunnoksista. Näiden osaamista ei kuitenkaan pidetä suorituksen edeltävyysehtona ja siksi materiaaliin on lisätty selventäviä linkkejä tällaisten perustietojen hallitsemiseksi.

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali

Jos avustaja-linkkejä ei otetata huomioon, on verkko-oppimateriaalin sivumäärä A4 arkeiksi purettuna verrattain suppea verrattuna alan painotuotteisiin, eikä verkko-oppimateriaalin tavoitteena ole korvata kokonaisuudessaan alan oppi-, käsi- tai taulukkokirjoja. Materiaalin tavoitteena on antaa perusosaaminen oppiaineen ongelmien ratkaisuun ja kehittää opiskelijalle valmiuksia tarvittaessa laajentaa osaamistaan alueella. Opintojakson kaikki tehtävät pystytään kuitenkin suorittamaan pelkästään tätä verkkomateriaalia käyttäen.

Opintojakson harjoituksiin on linkitetty avustaja Mathcad Prime 2 ohjelmaan. Tarkoituksena on, että opiskelija voi suoraan jatkaa tehtävän ratkaisua näille Matcad pohjille.. Pohjien käyttötulee mahdolliseksi, jos opiskelija installoi omaan koneeseensa Mathcad.fi sivustolta ohjelman opiskelijaversion. Matcadin peruskäyttö on ohjeistettu kurssin verkkomateriaalissa. Mathcadin käyttö ei kuitenkaan ole välttämätön ehto opintojaksosta suoriutumiseen, koska tehtävien Matcad avustajasta on tehtäviin linkitetty myös avustajan Pdf versio , joka mahdollistaa avustajan hyödyntämisen muita ohjelmia tai ruutupaperia käytettäessä. Riippumatta siitä millä työvälineillä ratkaisuja tehdään, tulisi ne lopuksi skannata/konvertoida pdf-formaattiin ja siirtää palautuskansioon.

Joissakin oppimateriaalin esimerkeissä on käytetty myös Mathcad ohjelman grafiikka- ja muita erityisominaisuuksia sekä myös FEM (Finite Element Method) -ratkaisuja havainnollistamaan tehtävien asettelua.. Ohjelmien käytön erityisopettelu ei kuitenkaan kuulu tämän opintojakson piiriin. Ohjelmien rooli tässä opintojaksossa on toimia lähinnä kirjoitusalustana ja "taskulaskimen korvikkeena" sekä olla myös korostamassa sitä, että tasapainoyhtälöiden hallitseminen on tärkeää myös rakenteiden lujuuslaskennan ja muun mekaniikkasuunnittelun näkökulmasta.

Oppimisalusta

Turun Ammattikorkeakoulun OPTIMA-alusta. Opiskelijalla tulee olla henkilökohtainen käyttäjätunnus alustalle.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Salmi Tapio. TEKNILLISEN MEKANIIKAN PERUSTEET. Pressus OY, Tampere 2000.

Salmi Tapio, STATIIKKA, Pressus Oy Tampere, 2010

Valtanen Esko. MATEMAATTISIA KAAVOJA JA TAULUKOITA, Genesis kirjat OY, Jyväskylä 2013

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson OPTIMA- ohjeistuskansiossa on palautelomake täytettäväksi kurssin lopussa. Mikäli opiskelijan opintojaksosta saamat pisteet jäävät pisteen päähän seuraavasta arvosanasta, korottaa palautelomakkeen täyttö arvosanan ylempään kategoriaan.

Opintojakson suorituksen aikaista ryhmä/henkilökohtaista palautetta ja keskustelua opettajan kanssa voi toteuttaa opiskelijakohtaisella kommenttipalstalla, joka on liitetty kunkin ryhmä/henkilökohtaisentehtäväpalautuskansion yhteyteen. Yleisempää mielenkiintoa herättävää keskustelua voi lisäksi käydä myös opintojakson vuorovaikutuspalstalla.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat