SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso9001003 Palvelumuotoilun perusteet, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaKatajamäki Päivi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 24.08.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 16 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 15.05.2018
Toteutustapa Optima, Projekti, Verkko
Suoritustapa Essee, Harjoitustyö, Raportti

Verkko-opintojakso, johon kuuluu ulkopuoliselle yritykselle, yhdistykselle tai muulle organisaatiolle tehtävä palvelumuotoilutoimeksianto.

Suoritus koostuu yksilötehtävistä sekä ulkopuoliseen toimeksiantoon liittyvistä tehtävistä, jotka voi tehdä myös 2-4 hengen pienryhmissä. Toimeksiantoon liittyvistä välitehtävistä kootaan toimeksiantokohtainen prosessiportfolio (raportti).

Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 5 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.08.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Muotoilun koulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Turun AMK-opiskelijat ilmoittautuvat suoraan SoleOpsissa!

HUOM. Muut kuin Turun AMK - tutkinto-opiskelijat, rekisteröityminen Turun AMK:n kesälukukauden opiskelijaksi tästä linkistä:

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/38/lomake.html

Toteutusaika: Opintojakso toteutetaan ajalla 1.5.-24.8.2018. Opintojakso voidaan toteuttaa rinnakkain myös intensiivijaksona, joka loppuu 12.6.2018.

Opintojakson tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on oppia palvelumuotoilun perusteet. Kurssin aikana opitaan käytännönläheisellä tavalla palvelumuotoiluajattelua, käyttäjälähtöisyyttä, palvelumuotoilun käsitteitä ja niiden sisältöjä, palvelumuotoiluprosessin vaiheet sekä palvelumuotoilussa käytettäviä menetelmiä.

Opintojakson sisältö:Opiskelu koostuu etätehtävistä, käytännön työelämäkehittämisprojektista sekä aktiivisesta vertaisryhmätyöskentelystä kurssin aikana.
Palvelujen muotoilun teoriaan ja eri vaiheisiin tutustutaan kirjallisuuden, nettilinkkien, harjoitustöiden, sekä aiheesta tehtyjen opinnäytetöiden avulla.
Opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön yritykselle tai organisaatiolle tehtävässä palvelumuotoiluprojektissa. Projekti voidaan toteuttaa yksilötyönä tai 2-4 hengen ryhmätyönä. Projekti voi olla mielellään opiskelijan asuinkunnassa toteutettava, jolloin opiskelija hankkii itse toimeksiantajan. Projekti voi olla jo olemassa olevan palvelun parantamista (helpompi) tai kohdistua kokonaan uuteen palveluun. Myös koulun projekteihin voi osallistua, jolloin toteutus tapahtuu Turussa tai lähiympäristössä.

Projektin eteenpäin vieminen kesän aikana tapahtuu vertaistukiryhmän avulla- opitaan antamalla palautetta toisten projekteista ja saamalla sitä vertaisryhmäläisiltä. Ryhmät muodostetaan opintojakson alussa.

 • Sisältö:
  • palvelumuotoiluprosessi, co-creation, iteratiivinen kehittäminen
  • palvelumuotoilucaseja
  • palvelupolku, palvelutuokio, kontaktipiste
  • asiakasymmärrys, käyttäjäkokemus, käyttäjäkokemuksen hankintamenetelmiä
  • asiakasymmärrys suunnittelutiedoksi
  • sidosryhmät
  • co-creation
  • Service Blueprint
  • Business Model Canvas
  • sovellus omiin projekteihin
Opiskelijan työmäärän mitoitus

5 op = 133 h opiskelijan työtä

Arvosanan muodostuminen

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttaa aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn, etätehtävien ja koko projektin hyväksytty suoritus ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Itse- ja vertaisarviointi vaikuttaa arvosanan muodostumiseen opettajan arvioinnin lisäksi.

Arvioinnin perusteina:

  • tehtävien palauttaminen aikataulussa
  • aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen,
  • tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä,
  • palvelumuotoilumenetelmien monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö,
  • ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
  • palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen
  • palautetun (visuaalisen ja kirjallisen) materiaalin selkeysja ymmärrettävyys
  • käyttäjälähtöisyys
Edeltävyysehdot

-

Oppimateriaali

mm.

Curedale, Robert. 2016. Experience Maps. Journey Maps, Service Blueprints, Empathy Maps.

Curedale, Robert: Service Design, 250 essential methods.

Hassi, Lotta; Paju, Sami ja Maila, Reetta.2015. Kehitä kokeillen.

Holston, David. The Strategic Designer. 2011. Tools and techniques for managing the design process.

Jyrämä, Annukka ja Mattelmäki Tuuli (toim.) 2014: Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin

Lindgren, Matsand Bandhold, Hans 2014. Skenarioplanering.

Martin, Bella,Hanington, Bruce 2012: Universal Methods of Design.

Phillips, Peter L. 2012. Creating the perfect Design Brief. How to manage design for strategic advantage.

Polaine, Andy; Lovlie, Lavrans and Reason 2013, Ben. Service Design.

Sangiorgi, Daniela & Prendiville, Alison (edit).2017. Designing for Service. Key Issues and New Directions.

Stickdorn, Marcand Schneider Jacb 2011: This is Service design Thinking.

Tuulaniemi, Juha 2013: Palvelumuotoilu.

Verkko-oppimateriaali

Theseus: Emilia Hobin / SERVICE DESIGN FOR MARTIAL ARTS AND FITNESS TRAINING COMPANY- New customers' experience in the scope (theseus.fi / Yrkeshögskloan Novia)

Theseus: Nea Kosonen / Ennakoiva palvelukehitys suomalaisella matkustajalaivalla.(theseus.fi / Turun ammattikorkeakoulu)

Theseus: Mari Lounavaara /Service Design for Well -being. Case Cultural Exercise in the City of Turku (theseus.fi / Turun ammattikorkeakoulu)

Theseus;Tiina Nousiainen & Johanna Pessa, Service Co-Design in the Finnish Municipal Sector - Case: Early Education Services. (theseus.fi /Laurea University of Applied Sciences.)

Theseus: Ida Rainio. Co-created Corporate Story - Creating a Concept for Engaging Staff into Change Implementation. (theseus.fi /Laurea University of Applied Sciences)

Theseus: Annaliisa.Salmelin / Successful Service Development in the Public Sector: a Case study of a Service Design Project Carried out in Short-Term Care Services in the Town of Turku. (theseus.fi / Laurea University of Applied Sciences)

Theseus: Sari Smedman / Muotoillaan Eskaria (theseus.fi / Turun ammattikorkeakoulu)

Boyd H., McKernon S. & Old A. 2010. Health Service Co-design: Working with patients to improve healthcare services: guide and toolkit. New Zealand. Saatavana: http://www.healthcodesign.org.nz/tools/TOOLKIT_WEB_DOWNLOAD.pdf

www.servicedesigntools.org

www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html

www.businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf

fivewhys.wordpress.com/2012/05/22/business-model-innovation/

www.govint.org/english/

https://ebooks-it.org/1592537561-ebook.htm
Jaettu palvelussa Google-sovellus

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opettajan laatima diasarja, muut alaan liittyvät julkaisut ja videot.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Opiskelija maksaa itse mahdolliset matka- ja muut kurssiin liittyvät kustannukset mikäli toimeksianmtajan kanssa ei ole sovittu mahdollisiin kustannuksiin osallistumisesta.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta kerätään palaute, jota käytetään seuraavan opintojakson suunnittelussa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat