SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081211 Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusAvoin AMK/1007
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaAronpää Maija-Liisa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2018 - 31.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika27.11.2017 (klo 08:00) - 20.09.2018
Toteutustapa Lähi, Monimuoto, Optima, Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 2 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 31.05.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Terveys ja hyvinvointi
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Sosionomikoulutus (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamisyöhön

 • osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • osaa toimia verkostoissa ja kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön.

 • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa.

 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

 
Opintojakson sisältö
 • kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ
 • aluetyö
 • verkostotyö
 • sosiokulttuurinen innostaminen
 • kotouttaminen
 
Arviointi

Arviointikohde:Oppimistehtävä

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Monimuoto-opetus 19.9.2018 - 28.11.2018. Tarkempi aikataulu päivittyy tähän myöhemmin.

Ennakkotehtävän palautus: päivitetään tähän myöhemmin.

Ennakkotehtävä:

Lue seuraavalta sivustolta yksi maahanmuuttajan elämäntarina: Juuret maailmalla, koti Suomessa - sivusto: http://www.tkm.fi/mamu/mamu.cgi. Vilkuile sitten vielä samalta sivustolta Yhteisöt-välilehteä: http://www.tkm.fi/mamu/communities.cgi, ja mieti, mihin yhteisöihin tarinansa kertonut ihminen voisi liittyä niiden yhteisöjen lisäksi, joita hänellä mahdollisesti jo on. Voit myös ottaa maahanmuuttajan elämäntarinan jostain muusta lähteestä, esim. tiedotusvälineistä. Tärkeää kuitenkin on, että saat käsityksen kyseisen maahanmuuttajan tilanteesta kokonaisuutena ja pystyt pohtimaan hänen mahdollisuuksiaan liittyä suomalaisiin yhteisöihin.

Valmistaudu keskustelemaan pienryhmissä ajatuksistasi liittyen maahanmuuttajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin löytää ympärilleen yhteisöjä keskiviikkona 19.9.2018 aloitustapaamisessa. Tehtävä liittyy läheisesti koko opintojakson keskeisiin teemoihin, joten on tärkeää, että kaikki ovat pohjustaneet asiaa.

Lähiopetus, pienryhmien toiminta ja pienryhmissä tehtävä projekti:

Lähiopetuksen ohessa tehdään pari pienimuotoista tehtävää ja yksi isompi projektiluonteinen pienryhmätehtävä. Pienryhmät muodostetaan aloitustapaamisessa ,joten kaikkien on tärkeää olla silloin mukana.Projektiluonteinen pienryhmätehtävä liittyy monikulttuuriseen ohjaukseen ja se tehdään jonkun kenttäpartnerin kanssa yhteistyönä. Pienimuotoiset tehtävät pohjustavat tätä isompaa tehtävää ja liittyvät jakson teemoihin.Joitain lähiopetuskertoja käytetään myös projektin tekemiseen ja / tai siihen liittyvään väliohjaukseen. Kannattaa myös varautua siihen, että projektin toteutukseen voi joutua käyttämään myös 2-3 sellaista ajankohtaa, jotka ovat muina viikonpäivinä tai muuna kellonaikana kuin ilmoitettu lähiopetus. Tämä riippuu kenttäpartnerien aikatauluista ja työskentelyajoista.

Projektista kirjoitetaan raportti, johon jokainen pienryhmän jäsen tuo oman panoksensa. Raportissa käytetään tässä toteutussuunnitelmassa ilmoitettua lähdekirjallisuutta ja verkko-oppimateriaalia.

Lähiopetuksen teemoja ovat: monikulttuurinen ohjaus, yhteisölliset menetelmät, sosiokulttuurinen innostaminen, verkostotyö ja aluetyö.

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n kautta osallistuville. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_ilmoittautumislomake_lukuvuodelle_20172018_8574

Myös Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua mikäli tilaa jää avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneiden jälkeen. Tutkinto-opiskelijat hyväksytään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. (huom! SoleOpsin ilmoittautumisjärjestys ei ole ajantasainen, koska avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat eri järjestelmän kautta).

Lisätiedot:avoinamk@turkuamk.fi

Opiskelijan työmäärän mitoitus

5x27t =133 t.

Oppimistehtävät, niiden raportointi ja lähiopetus menevät limittäin ja hyödyntävät toinen toistaan, joten niitä ei ole pisteytetty erikseen.

Arvosanan muodostuminen

Pienryhmässä tehtävä projektitehtävä ja sen raportointi hyl - T1-K5.

Muut tehtävät hylätty / hyväksytty.

Edeltävyysehdot

-

Oppimateriaali
Garcia, Betty ja Van Shoes, Dorothy (2006): Social work practice for social justice: cultural competence in action. E-kirja, saatavilla AMK:n kirjastosta. Luvut 2 ja 3.

Korkiamäki, R.; Nylund, M.; Raitakari, S,; Roivainen, I. 2008.Yhteisösosiaalityö kansalaisyhteiskunnan ja asiakastyön rajapinnassa (Johdanto) https://www.sosiaalialantietopalvelu.fi/lisamateriaalit/yhteisot_ja_sostyo_esipuhe.pdf

Launikari, Mika ja Puukari, Sauli (2005) (toim): Multicultural guidance and counselling. Theoretical Foundations and Best Practices in Europe.
Ei lukua 4 (Best Practices in Multicultural counselling)
Lundqvist, K. (toim.) 2012. Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä kehittämässä. Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä - täydennyskoulutuksessa 2010 - 2011 tuotettuja kehittämishankkeiden kuvauksia. http://www.tukikeskushilma.fi/tiedosto/Turun_yliopisto_kulttuuritietoiset_tyokaytannot_2012.pdf
Rehtilä, I. 2009.Inhimillinen toiminta asukkaiden tiloissa. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:4
http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=fb2e1187-b61e-4766-812d-7e4dfeb1a142

Roivainen, I. 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö: kansalaisen vai asiakkaan asialla?

Taajamo, M. & Puukari, S. (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 36.
http://www.oph.fi/download/30185_monikulttuurisuus_ja_moniammatillisuus_ohjaus-ja_neuvotatyossa.pdf

Verkostokartta. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-valineet/tyovalineet/verkostokartta

Yhteisösosiaalityö THL:n mukaan:

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Pieniä kustannuksia liikkumisesta projektitehtävää tehdessä.

Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu:
75€/ opintojakso tai
200€/ lukukausi.

Katso tarkemmat maksu- ja peruutushdot nettisivultamme: www.turkuamk.fi/avoin


Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat