SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021013E Ympäristövaikutusten arviointi, 3.00 op, 80 h
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm13.01.2015 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika05.01.2015 (klo 08:00) - 20.01.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2015 
Tenttipäivä 07.04.2015 
Uusintatenttipäivät

opintojakson voi uusia yleisenä tenttipäivänä keväällä 2015 ja syksyllä 2015

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Oppintojaksoon liitttyy kirjallisuus, joka tentitään luentokuulustelun yhteydessä.

kirjallisuus (joka tentitään luentokuulustelun yhteydessä)

Jantunen, J. & Hokkanen, P. (2010). YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuus ja kehittämistarpeet. Suomen Ympäristö 18, 90s. (voi ladata netistä; SYKE:n sivulta)

Kuisma, Katja (2013) Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.Päärooleista sivurooleihin. Pro-gradu työ. Lapin yliopisto. Ympäristöoikeus, 77 s.

löytyy: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/88683/Kuisma.Katja.pdf?sequence=1

Lisäksi opintojaksoon sisätyy pieni omaehtoinen yva -selostuksen arviointityö. Työssä referoidaan opiskelijan itsensä valitsema valmistunut yva selostus ja arvioidaan selostusta "hyvyyttä tai huonouutta" kansalaisen näkökulmasta. Harjoitustyö aloitetaan helmikuussa.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena sekä erillisinä harjoitustutkielmana, jonka tavoitteena on arvioida opiskelijan tsensaä valitseman, jo toteutetun ympäristövaikutusarvioinnin hyvyyttä tai haikkouksia kansalisen näkäkumasta. Harjoitustyön tavoitteena on selvittääantaako laadittu ympäristövaikutusarviointiraportti selkeän ja ymmärrettävän kuvan arvioinnin kohteesta ? Mitkä asiat jäävät epäselväksi, miten sitä tuli kehittää, jotta kansalainen (joka ei välttämättä ole perehtynyt taustoihin ja päämääriin kovin seikkaperäisesti). Mitkä asiat arviointiselostuksessa oli kuvattu hyvin ja kattavasti ? Miten YVA-prosessi antaa vastauksia kansalaisielle hankkeen vaikutuksista ? Miten sitä pitäisi kehittää (esimerkkihankkeen valossa ja laajemminkin) ?

Opiskelija voi valita vapaavalintaisesti jo totetetun YVA-prosessin. Päättyneitä YVA -hankkeita on katsottavissa ja tutustuttavissa Ympäristöhallinon (SYKE) sekä aluellisten ELy-keskusten sivuilta.

Mikäli keväällä on mahdollista osallstua yva-yleisötilaisuuteen niin se sisältyy opintojaksoon. Ne ovat iltatilaisuuksia ja sinne mennään yhteiskuljetuksella mikäli tilaisuus on Turun ulkopuolella.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, jonka keskeisenä teemana on yva-prosessin läpikäyminen ja liittyminen muuhun suunnitteluun ja lupaprosessiin (noin 30 h) . Lähipetuksen ohella laaditaan referaatti itse valitsemasta yva-selostuksesta ja kirjoiteaan essee (noin 20 h). Tämän lisäksi varataan aikaa mahdolliseeyleissötilaisuuteen osallitumiseen.

Arvosanan muodostuminen

luentokuulustelu ja kirjallisuus (2/3) ja esseen laatimien (1/3)

Edeltävyysehdot

opintojaksolle osallstuminen ei edellytä aikaisempia opintoja. Ympäristölaisäädännön tunteminen on eduksi. Sosiaalisten vaikutusten arviointi-opintojakson suorittaminen on etu, mutta ei välttämätöntä.

Oppimateriaali

Optima sekä mahdollisesti muu jaettava aineisto sekä tentittävä kirjallisuus

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Yva.sta on kirjoitettu runsaasti kirjallisuutta. Siihen suositellaan tutustuttavan ennen kuullustelua

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Lukuun ottamatta mahdollista osallistumista yva:n yleisötilaisuuteen, ei opintojaksoon liitty erityisiä järjestelyjä

Kustannukset opiskelijalle

MikäliYVA-tilaisuuteen mennään linja-autolla, maksaa kustannukset koulutusohjelma

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta saa antaa palautetta opintojakson jälkeen

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat