SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Turun ammattikorkeakoulu 2017-2018

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ylemmät AMK-tutkinnot

Valitse ryhmä:

YTEKNS17

Tekniikan ja liikenteen ala

YTEKNS17 (Julkaistu)

Lukusuunnitelma

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Koulutuksen nimi

Tekniikan koulutus (YAMK)

Tutkinto

Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus (op, vuosi)

60 opintopistettä, 2 vuotta

Koulutuksen tavoite

Tekniikan koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, jonka tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tekniikan koulutus kehittää erityisesti liike-toimintaosaamista, esimiestaitoja sekä projektien hallintataitoja. Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Opinnot koostuvat menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista sekä syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä (30 op).

Opintojen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa 2 lähipäivää. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Opiskelija myös laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka liittyy tiiviisti opinnäytetyön toteuttamiseen.

Koulutuksen rakenne: syventävät opinnot 30 op ja opinnäytetyö 3o op

Lähes kaikki työ tehdään nykyaikaisessa yhteiskunnassa yhdessä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia erilaisissa organisaatioissa esiintyvissä vuorovaikutustilanteissa, sekä auttaa ymmärtämään esimiestyön merkitystä ja roolia johtamisessa. Insinöörin (YAMK) tutkinto tarjoaa hyvät valmiudet ongelmien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen.

Käytännön työ vaatii kuitenkin usein myösliiketoiminnan, talouden ja asiakkuuksien laajempaa hallintaa. Liiketalouden opintojaksot vastaavat tähän osaamistarpeeseen ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä omalle työlleen keskeisiin liiketoimintaosaamisen aiheisiin sekä luo kokonaisnäkemystä teknologiapainotteiseen liiketoimintaan. Lisäksi menetelmäopinnoilla luodaan edellytykset tieteellisen tiedon ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle sekä perustan kehittämishankkeen käynnistämiselle ja läpiviennille.

Syventävät alakohtaiset moduulit (10 op): Liiketoiminnan kehittäminen, Rakentaminen, Ympäristöteknologia, Tekninen myynti, Advanced Marine design, Marine Power Plants, Marine Industry Cluster

Tarjolla on tänä vuonna seitsemän ammatillista moduulia. Ne käynnistyvät tarpeen mukaan niin, että opiskelijoiden kiinnostus moduuleihin selvitetään hakuprosessiin liittyvän ennakkotehtävän yhteydessä. Ainakin ne moduulit, joihin on vähintään kymmenen osallistujaa, käynnistyvät. Opiskelijoilla on tieto käynnistyvistä moduuleista opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Suuntautumiset, erikoisalat ja pätevyydet

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua tehtäviin joissa vaaditaan tekniikan alan ylempää korkeakoulututkintoa.

Opinnäytetyön kuvaus

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun TKI -hankkeet luontevia työelämäyhteyksiä eri projekteissaan.

Arviointi ja palaute

Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksojen tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opiskelija saa suorituksistaan säännöllistä palautetta opettajilta. Lisäksi käytetään myös vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajien palautetta suorituksen onnistumisesta. Arvioinnin pohjana toimii tutkinnon arviointikehikko.

Koulutuksen toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistyössä ovat keskeisessä asemassa elinkeinoelämän edustajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja aloitteet. Palautetta toiminnasta kerätään mm. opiskelijakyselyjen ja ryhmäkohtaisten kehityskeskustelujen avulla.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen lähtee opiskelijan omista tarpeista esim. tehtäväkuvan mukaan. Opinnäytetyöhön voidaan kytkeä kansainvälinen näkökulma esimerkiksi osallistumalla oman alan kansainväliseen konferenssiin tai seminaariin. Kansainvälisellä näkökulmalla tuetaan osaltaan myös tutkinnon kielitaitovaatimuksia. Osa opetuksesta on englanninkielistä ja suuri osa tehtävien lähdemateriaalista on kansainvälisistä ammatti- ja tiedejulkaisuista.

Uramahdollisuudet

Insinöörit sijoittuvat ammattikorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Työuran edetessä osa insinööreistä kehittyy teknisissä asiantuntijatehtävissä, osa suuntautuu esimerkiksi esimies-, projektinjohto- ja markkinointitehtäviin sekä organisaatioiden kehittämistoimintoihin.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

Suunnitteluinsinööri, tuotantoinsinööri, työnjohtaja, markkinointipäällikkö, tuotepäällikkö, tuotantopäällikkö, laatupäällikkö, tuotekehityspäällikkö sekä erilaiset asiantuntijatehtävät.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Jatkotutkinto-oikeuden myöntämiselle yliopistot voivat asettaa ehtoja esimerkiksi täydentävien opintojen muodossa.

Yhteystiedot

Yliopettaja Osmo Eerola
puh. 040 3550846, osmo.eerola@turkuamk.fi

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti