SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Turun ammattikorkeakoulu

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkinnot

Luonnonvara- ja ympäristöala

NKEKES12 (Muokattavana)

Lukusuunnitelma

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Tutkinnon kuvaus ja rakenne

Tutkintonimike: Ympäristösuunnittelija (AMK), taso 6

Laajuus: 240 op (4 vuotta)

 

Kestävän kehityksen koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Opinnot on saatava päätökseen viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, joista osa on vaihtoehtoisia, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opinnoissa kehittyvä osaaminen

Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti tapahtuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa osaajia toimimaan yrittäjähenkisesti yhteiskunnan eri sektoreilla - etenkin jalostuksen ja palvelun alueilla - ihmisen ja hänen elinympäristönsä välisen vuorovaikutuksen toteuttamiseksi kestävän kehityksen periaatteella.

Koulutusohjelman opetuksellisena tavoitteena on kehittää opiskelijan teoreettisia, toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia valmiuksia, jotta he voisivat koulutuksen, suunnittelun, ohjauksen, valvonnan ja hallinnon keinoin ehkäistä ihmisen ja ympäristön välisiä ongelmia tai lievittää ja poistaa niitä.

Valmistuttuaan ympäristösuunnittelija osaa  soveltaa kestävän kehityksen koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa sekä toimia ammattimaisesti luonnonvara- ja ympäristöalan työtilanteissa myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän osaa toimia itsenäisesti ja yrittäjämäisesti alan asiantuntijatehtävissä ja projektinhallinnassa. Hänellä on riittävä kielitaito ja työyhteisötaitoja.

 

Innovaatiokompetenssit

 • Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit

  • kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
  • osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
  • kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan

 • Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit

  • osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
  • osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä
  • osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

 • Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

  • osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä
  • osaa toimia verkostoissa
  • kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön
  • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Koulutusohjelmakohtaiset osaamistavoitteet

 • Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen

  • tietää luonnonympäristön toiminnan perusmekanismit sekä tunnistaa ja osaa parantaa ympäristön tilaa

 • Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen

  • osaa edistää kestävää kehitystä ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamalla sekä tunnistaa ja osaa organisoida vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla yksilöiden, ympäristöjen ja yhteiskuntien kestävyyttä voidaan tukea

 • Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen

  • tuntee suunnittelu- ja kehittämistyön periaatteet ja osaa soveltaa erilaisia suunnittelumenetelmiä käytännössä.

 • Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito

  • tuntee talouselämän periaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä kuluttajana että asiantuntijana yritys- ja organisaatiotasolla

 • Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen

  • tuntee tietoyhteiskunnan työmuodot ja osaa soveltaa niitä omalla ammattialallaan

Opiskelun toteuttaminen

Koulutusohjelman oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista ja sosiaalista toimintaa,  jossa opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan tavoitteena olevan osaamispäämäärän. Opiskelu on työelämälähtöistä ja painottaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opiskelijat opiskelevat  usein tiimeissä työelämäkäytäntöihin perustuen mm. projekteissa, tutkimuspajoissa  ja aidoissa ongelmaperustaisissa  kehittämishankkeissa." Kutsumme näitä toiminnallisia, yhteisöllisiä ja tutkimus- ja kehittämistavoitteisia opetustapoja innovaatiopedagogiikaksi.

Koulutusohjelman tietoperusta on monitieteinen. Ympäristöongelmien synty ymmärretään ihmisyhteisöjen toimintojen seuraukseksi, joiden ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa tarvitaan sekä luonnontieteitä että yhteiskunta- ja ihmistieteitä ja näiden pohjalle rakentuvia toimintatapoja.

Koulutuksessa pyritään avointen oppimisympäristöjen luomiseen ja hyödyntämiseen. Opiskelijat tutustuvat ja kiinnittyvät jo opiskeluaikanaan paikallisten ja alueellisten ympäristöohjelmien toteutukseen tai muuhun oman elinympäristön tai elinkeinoelämän ympäristötyöhön tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoiminnan kautta. Ympäristöasioiden ymmärtäminen globaaleiksi ja kansainvälisten toimintavalmiuksien kehittäminen on koulutusohjelmassa tärkeällä sijalla. Opetussuunnitelmassa on vieraskielisiä opintojaksoja, joista opiskelijat voivat valita 15 op opintoja. Kaikilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon tai toimia KV-tuutorina ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille.

Koulutusohjelmassa toteutetaan sellaisia periaatteita, jotka antavat mahdollisuuden monimuotoiseen opiskeluun, yhteistyöverkkojen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, eri tiedepohjasta lähtevän tiedon ja käytännön toiminnan yhdistämiseen sekä arvolähtökohtien tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Virtuaaliopinnot luovat vaihtoehtoja oppimiskäytäntöihin.

 

Ammatillisen kasvun prosessi

 

Ammatillisen kasvun tavoitteena on ymmärtää ja nähdä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet yksilö-, paikallis-, alueellisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Edelleen ammatillisen kasvun tavoitteena on ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvien innovaatioiden merkitys luonnonvara- ja ympäristöalalla, materiaali- ja energiavirroissa ja ympäristöliiketoiminnassa.

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opetustarjonnasta henkilökohtaisten tarpeidensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaisia opintoja. Tämä on mahdollista vaihtoehtoisten (2*8 op) ja vapaavalintaisten (3*5 op) opintojen sekä harjoittelupaikan ja opinnäytetyön aiheen valinnan avulla. 

Opintojen valinnan ei tarvitse rajoittua omaan koulutusohjelmaan, vaan opintoja voi täydentää myös muiden koulutusohjelmien ja toimipisteiden tarjonnalla. Yksi suositeltava vaihtoehto on suorittaa osa opinnoista, esimerkiksi osa pakollisesta harjoittelusta ulkomaisessa oppilaitoksessa tai organisaatiossa.

 

Kestävän kehityksen koulutusohjelman vuositeemat

 1. vuosi: Kestävän kehityksen tuntija

Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on oppia käyttämään oppimisen työkaluja ja oppia arvioimaan omaa osaamista ja kehittymistä ammatillisiin tavoitteisiin nähden. Ammattikorkeakouluopintoihin liittyvien yleisopintojen lisäksi opintoihin kuuluu jo myös kestävän kehityksen koulutusalan omia opintoja ja projekteja. Ensimmäisenä opintovuonna opitaan kestävän kehityksen peruskäsitteistö ja nähdään kestävä kehitys ei ainoastaan ekologisena vaan koko yhteiskuntaa haastavana toimintatapana. Keskeisiä teemoja ovat myös luonnonvarojen, materiaalivirtojen, energiatalouden, liiketoiminnan ja ympäristöliiketoiminnan perusteita, perehdytään kestävän kehityksen mittareihin ja tutustutaan ympäristöalan toimintaympäristöön.

2. vuosi:  Kestävän kehityksen toteuttaja

Toisena opiskeluvuotena opinnot painottuvat selkeämmin ympäristöalan ammatilliseen osaamiseen.  Opiskelussa käydään läpi keskeiset ympäristöalan ja kestävän kehityksen teemat, jotta voidaan toimia eri ammattialojen asiantuntijaverkostossa ja osataan hakea asiantuntijatietoa kulloinkin ajankohtaisesta kestävän kehityksen piiriin kuuluvasta aihealueesta.

Toisen opintovuoden lopussa kestävän kehityksen opiskelijalla on monipuolinen käsitys kestävän kehityksen eri tekijöistä, kestävän kehityksen lähes kaikkia toimialoja läpileikkaavasta luonteesta, eri osa-alueiden suhteellisesta merkityksestä sekä kestävän kehityksen keskeisestä toimintaverkostoista. Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on jo kyky toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita yhteiskunnallisessa toiminnassaan.

3. vuosi:  Kestävän kehityksen kehittäjä

Kolmantena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät kestävän kehityksen alakohtaisiin opintoihin samalla kun opiskelija aloittaa perehtymisen omaan erikoistumisalueeseensa. Hän tuntee tiedon lähteet ja osaa hakea ja arvioida tietoa. Opiskelija osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin ja kiinnittyy opinnäytetyön avulla omaan kohdealueeseensa ympäristöalan laajalla toimintakentällä.

4. vuosi:  Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Neljäntenä opiskeluvuonna lähes kaikki pakolliset opintojaksot on suoritettu ja opiskelija syventää osaamista valitsemillaan osa-alueilla, osallistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa ja osana oikeaa työelämäyhteisöä, tuo panoksensa yhteisön käyttöön  ja hakee paikkaansa kestävän kehityksen osaajana ja vaikuttajana (yritykset, kunnat, järjestöt, paikalliset toimijat).

Ohjaus

Opiskelijan sitoutumista opiskeluun - vastuun ottamista oppimisestaan, valinnoistaan ja tulevaisuudestaan edistetään opintojen ohjauksella. Opettajatuutori tukee oman oppimistavan tunnistamista ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman rakentamista - oman polun - löytämiseksi. Koulutusohjelma edistää oppimista palvelevien projektien syntyä ja mahdollistaa opiskelijoiden edustuksellisen osallisuuden koulutusohjelman suunnittelutyöhön eri tasoilla.

Opintojen ohjausta toteuttavat opinto-ohjaajat, opettajatuutori ja opiskelijatuutorit.

Arviointi ja palaute

Arvioinnilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja osaamisvalmiuksien saavuttamista, mikä on kuvattu alla olvassa arviointikehikossa. Opintojaksokohtainen arviointi on kuvattu kunkin opintojakson toteutussunnitelmassa.

 

ALKUVAIHE

 
TASO AMMATILLINEN TIETO JA TIEDONHANKINTA AMMATTITAITO ASENTEET

      1

opiskelija osaa

 • tunnistaa kestävän kehityksen tiedon perustan
 • etsiä tietoa kestävän kehityksen alan tietolähteistä
 • käyttää keskeisiä alan käsitteitä ja osoittaa perehtyneisyyttä tietoperustaan
 • toimia toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa
 • toimia ryhmän jäsenenä
 • nähdä vastuunsa omasta oppimisestaan

       3

opiskelija osaa edellisten lisäksi

 • tiedostaa arkitiedon, tutkitun tiedon sekä arvotiedon olemassaolon
 • käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä systemaattisesti
 • työskennellä ympäristöalan tyypillisissä tehtävissä tai tilanteissa mallin/toimintavan mukaan
 • tehdä ryhmässä tavoitteellisesti yhteistyötä

       5 

opiskelija osaa edellisten lisäksi

 • rajata tiedon tarpeen
 • perustella omaa toimintaansa
 • käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
 • työskennellä ympäristöalan tyypillisissä tehtävissä itsenäisesti
 • organisoida ryhmän toimintaa

 

SYVENTÄVÄ VAIHE
  AMMATILLINEN TIETO JA TIEDONHANKINTA  AMMATTITAITO ASENTEET

      1

opiskelija osaa

 • käyttää ammattikäsitteitä  eri tilanteissa johdonmukaisesti
 • osoittaa perehtyneisyyden ympäristösuunnittelijan ammatilliseen tietoperustaan
 • muodostaa yksittäisistä tiedoista kokonaisuuksia tai liittää ne suurempaan kokonaisuuteen
 • toimia ammattimaisesti ympäristöalan tyypillisissä työtilanteissa
 • toimia tavoitteellisesti ryhmän kohtaamissa erilaisissa tilanteissa
 • tehdä päätöksiä ammatillisissa tilanteissa
 • toimia tilannetietoisesti ammatillisissa tilanteissa

       3

opiskelija osaa edellisten lisäksi

 • erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan ja ymmärtää arvotiedon merkityksen
 • käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti eri tilanteissa
 • toimia ammattimaisesti alan vaativissa työtilanteissa
 • osaa soveltaa oman alansa tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa 
 • organisoida omaa ja ryhmän ammatillista toimintaa
 • toimia itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä
 • ottaa vastuun ryhmän toiminnasta ja tuloksista

       5 

opiskelija osaa edellisten lisäksi

 • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä, näkee asioiden välisiä yhteyksiä ja käsitellä kokonaisuuksia
 • etsiä ja hyödyntää ympäristösuunnittelijan ammattialan tietoa oman toimintansa kehittämiseksi
 • vertailla ja analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
 • toimia oman alan itsenäisenä yrittäjänä
 • soveltaa teoriatietoja oman ammattialansa kehittämisessä
 • perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä
 • monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää ympäristösuunnittelijan  asiantuntijuuttaan
 • organisoida ja ohjata omaa ja ryhmän ammatillista toimintaa 

 

 Vaihda esityskieleksi englanti