SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Turun ammattikorkeakoulu

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkinnot

Valitse ryhmä:

NKEKES13 NKEKES12 NKEKES11 NKEKES10 TKES09

Luonnonvara- ja ympäristöala

NKEKES10 (Muokattavana)

Lukusuunnitelma

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Tutkinnon kuvaus ja rakenne

Kestävän kehityksen koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Opinnot on saatava päätökseen viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, joista osa on vaihtoehtoisia, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opinnoissa kehittyvä osaaminen

Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti tapahtuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa osaajia toimimaan yrittäjähenkisesti yhteiskunnan eri sektoreilla - etenkin jalostuksen ja palvelun alueilla - ihmisen ja hänen elinympäristönsä välisen vuorovaikutuksen toteuttamiseksi kestävän kehityksen periaatteella.

Koulutusohjelman opetuksellisena tavoitteena on kehittää opiskelijan teoreettisia, toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia valmiuksia, jotta he voisivat koulutuksen, suunnittelun, ohjauksen, valvonnan ja hallinnon keinoin ehkäistä ihmisen ja ympäristön välisiä ongelmia tai lievittää ja poistaa niitä.

AMK-tutkinnon yleiset osaamistavoitteet

 • Itsensä kehittäminen

  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita
  • tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen
  • kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä
  • kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia
  • osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa

 • Eettinen osaaminen

  • osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan
  • ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti
  • osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
  • osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

  • kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä
  • osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
  • ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä
  • yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä
  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään

 • Kehittämistoiminnan osaaminen

  • osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
  • tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
  • tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
  • omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
  • ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen

 • Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen

  • tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä
  • tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehittämiseksi
  • tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen
  • tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä
  • osaa suunnitella ja organisoida toimintaa

 • Kansainvälisyysosaaminen

  • omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
  • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa
  • osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä
  • ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Kestävän kehityksen koulutusohjelman osaamistavoitteet

 • Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen

  Opiskelija tietää luonnonympäristön toiminnan perusmekanismit sekä tunnistaa ja osaa parantaa ympäristön tilaa.

 • Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen

  Opiskelija osaa edistää kestävää kehitystä ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamalla sekä tunnistaa ja osaa organisoida vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla yksilöiden, ympäristöjen ja yhteiskuntien kestävyyttä voidaan tukea.

 • Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen

  Opiskelija tuntee suunnittelu- ja kehittämistyön periaatteet ja osaa soveltaa erilaisia suunnittelumenetelmiä käytännössä.

 • Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito

  Opiskelija tuntee talouselämän periaatteet ja osaa soveltaa niitä sekä kuluttajana että asiantuntijana yritys- ja organisaatiotasolla.

 • Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen

  Opiskelija tuntee tietoyhteiskunnan työmuodot ja osaa soveltaa niitä omalla ammattialallaan.

Opiskelun toteuttaminen

Koulutusohjelman oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan aktiivista ja sosiaalista toimintaa,  jossa opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan tavoitteena olevan osaamispäämäärän. Opiskelu on työelämälähtöistä ja painottaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opiskelijat opiskelevat  usein tiimeissä työelämäkäytäntöihin perustuen mm. projekteissa, tutkimuspajoissa  ja aidoissa ongelmaperustaisissa  kehittämishankkeissa." Kutsumme näitä toiminnallisia, yhteisöllisiä ja tutkimus- ja kehittämis tavoitteisia opetustapoja innovaatiopedagogiigaksi.

Koulutusohjelman tietoperusta on monitieteinen. Ympäristöongelmien synty ymmärretään ihmisyhteisöjen toimintojen seuraukseksi, joiden ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa tarvitaan sekä luonnontieteitä että yhteiskunta- ja ihmistieteitä ja näiden pohjalle rakentuvia toimintatapoja.

Koulutuksessa pyritään avointen oppimisympäristöjen luomiseen ja hyödyntämiseen. Opiskelijat tutustuvat ja kiinnittyvät jo opiskeluaikanaan paikallisten ja alueellisten ympäristöohjelmien toteutukseen tai muuhun oman elinympäristön tai elinkeinoelämän ympäristötyöhön tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoiminnan kautta. Ympäristöasioiden ymmärtäminen globaaleiksi ja kansainvälisten toimintavalmiuksien kehittäminen on koulutusohjelmassa tärkeällä sijalla. Opetussuunnitelmassa on vieraskielisiä opintojaksoja, joista opiskelijat voivat valita 15 op opintoja. Kaikilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon tai toimia KV-tuutorina ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille.

Koulutusohjelmassa toteutetaan sellaisia periaatteita, jotka antavat mahdollisuuden monimuotoiseen opiskeluun, yhteistyöverkkojen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, eri tiedepohjasta lähtevän tiedon ja käytännön toiminnan yhdistämiseen sekä arvolähtökohtien tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Virtuaaliopinnot luovat vaihtoehtoja oppimiskäytäntöihin.

 

Ammatillisen kasvun prosessi

 

Ammatillisen kasvun tavoitteena on ymmärtää ja nähdä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet yksilö-, paikallis-, alueellisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Edelleen ammatillisen kasvun tavoitteena on ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvien innovaatioiden merkitys luonnonvara- ja ympäristöalalla, materiaali- ja energiavirroissa ja ympäristöliiketoiminnassa.

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opetustarjonnasta henkilökohtaisten tarpeidensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaisia opintoja. Tämä on mahdollista vaihtoehtoisten (2*8 op) ja vapaavalintaisten (3*5 op) opintojen sekä harjoittelupaikan valinnan avulla. 

Opintojen valinnan ei tarvitse rajoittua omaan koulutusohjelmaan, vaan opintoja voi täydentää myös muiden koulutusohjelmien ja toimipisteiden tarjonnalla. Yksi suositeltava vaihtoehto on suorittaa osa opinnoista, esimerkiksi osa pakollisesta harjoittelusta ulkomaisessa oppilaitoksessa tai organisaatiossa.

 

Kestävän kehityksen koulutusohjelman vuositeemat

 1. vuosi: Kestävän kehityksen tuntija

Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on oppia käyttämään oppimisen työkaluja ja oppia arvioimaan omaa osaamista ja kehittymistä ammatillisiin tavoitteisiin nähden. Ammattikorkeakouluopintoihin liittyvien yleisopintojen lisäksi opintoihin kuuluu jo myös kestävän kehityksen koulutusalan omia opintoja ja projekteja. Ensimmäisenä opintovuonna opitaan kestävän kehityksen peruskäsitteistö ja nähdään kestävä kehitys ei ainoastaan ekologisena vaan koko yhteiskuntaa haastavana toimintatapana. Keskeisiä teemoja ovat myhös luonnonvarojen, materiaalivirtojen, energiatalouden, liiketoiminnan ja ympäristöliiketoiminnan perusteita, perehdytään kestävän kehityksen mittareihin ja tutustutaan ympäristöalan toimintaympäristöön.

2. vuosi:  Kestävän kehityksen toteuttaja

Toisena opiskeluvuotena opinnot painottuvat selkeämmin ympäristöalan ammatilliseen osaamiseen.  Opiskelussa käydään läpi keskeiset ympäristöalan ja kestävän kehityksen teemat, jotta voidaan toimia eri ammattialojen asiantuntijaverkostossa ja osataan hakea asiantuntijatietoa kulloinkin ajankohtaisesta kestävän kehityksen piiriin kuuluvasta aihealueesta.

Toisen opintovuoden lopussa kestävän kehityksen opiskelijalla on monipuolinen käsitys kestävän kehityksen eri tekijöistä, kestävän kehityksen lähes kaikkia toimialoja läpileikkaavasta luonteesta, eri osa-alueiden suhteellisesta merkityksestä sekä kestävän kehityksen keskeisestä toimintaverkostoista. Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on jo kyky toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita yhteiskunnallisessa toiminnassaan.

3. vuosi:  Kestävän kehityksen kehittäjä

Kolmantena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät kestävän kehityksen alakohtaisiin opintoihin samalla kun opiskelija aloittaa perehtymisen omaan erikoistumisalueeseensa. Hän tuntee tiedon lähteet ja osaa hakea tietoa. Opiskelija osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin ja valitsee oman erikoistumislinjansa.

4. vuosi:  Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Neljäntenä opiskeluvuonna lähes kaikki pakolliset opintojaksot on suoritettu ja opiskelija syventää osaamista valitsemillaan osa-alueilla, osallistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa ja osana oikeaa työelämäyhteisöä, tuo panoksensa yhteisön käyttöön  ja hakee paikkaansa kestävän kehityksen osaajana ja vaikuttajana (yritykset, kunna, järjestöt, paikalliset toimijat).

Ohjaus

Opiskelijan sitoutumista opiskeluun - vastuun ottamista oppimisestaan, valinnoistaan ja tulevaisuudestaan edistetään opintojen ohjauksella. Opettajatuutori tukee oman oppimistavan tunnistamista ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman rakentamista - oman polun - löytämiseksi. Koulutusohjelma edistää oppimista palvelevien projektien syntyä ja mahdollistaa opiskelijoiden edustuksellisen osallisuuden koulutusohjelman suunnittelutyöhön eri tasoilla.

Opintojen ohjausta toteuttavat opinto-ohjaajat, opettajatuutori ja opiskelijatuutorit.

Arviointi ja palaute

Arvioinnilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja osaamisvalmiuksien saavuttamista. Opintojakson arviointitavat sovitaan opintojakson alkaessa ja kirjataan toteutussuunnitelmaan.

 Vaihda esityskieleksi englanti